Protokół nr XXV/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 30 grudnia 2004 roku

 


Protokół nr XXV/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z 30 grudnia 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXV sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, pracownicy samorządowi, przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz mieszkańcy gminy.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zgłosił autopoprawkę polegającą na zdjęciu punktu 7 z porządku obrad sesji. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta zostanie rozpatrzony przez Radę Gminy po udzieleniu absolutorium wójtowi.

Radny Lesław Kubik wycofał z porządku obrad punkt 12, którego był wnioskodawcą.

Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania terenem oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Świętej Katarzyny symbolem B54U radny przedstawi na kolejnej sesji wraz z opinią Rady Osiedla. 

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że został przyjęty następujący porządek obrad XXV sesji:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od 18.11. 2004 r. do 20.12.2004 r.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie oddalenia skargi Wioletty i Wojciecha Siarkowskich na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie oddalenia skargi Henryka Kędzia na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie oddalenia skargi Jana Radziwińskiego na Uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna.

8.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004.                                             

9.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na  rok 2005.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta,

2) przedstawienie opinii komisji,

3) przedstawienie wniosków radnych,

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

6) dyskusję nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie,

7) głosowanie nad projektem budżetu.

 

- 2-

11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok.

13.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok.

14.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

15. Zatwierdzenie protokołu XXIV sesji Rady Gminy.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

1)     posumował pracę Rady Gminy na półmetku kadencji i ocenił działalność radnych
(w zał.),

2)     przekazał Komisji Oświaty , Kultury i Opieki Społecznej skargę mieszkańców domków duńskich w Świętej Katarzynie na działalność wójta dotyczącą najmu mieszkania przez rodzinę z Radwanic,

3)     poinformował o liście otwartym skierowanym przez Chrześcijański Ruch Samorządowy do samorządów o naprawę Rzeczypospolitej,

4)     zaprosił radnych do udziału w masowym biegu mieszkańców gminy o puchar przewodniczącego Rady Gminy, który odbędzie się po raz pierwszy w dniu 8.01 2005,

5)     przypomniał o zakazie głosowania radnych w przypadku gdy dotyczy to interesu prawnego radnego.

Wójt Jerzy Fitek:

1)     zaprosił radnych do hali sportowej na odbywające się w każdą niedzielę turnieje piłki  nożnej,

2)     poinformował o udziale w organizowanych ostatnio konferencjach samorządowych.

Ad.3. Radny Lesław Kubik zapytał co obejmuje rozszerzony zakres prac projektowych drogi w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej, czy nieodpłatnie nabywane od Skarbu Państwa działki są zabudowane czy niezabudowane i czy mieszczą się w granicach opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego tych miejscowości.
Wójt Jerzy Fitek poinformował, że rozszerzony zakres prac projektowych drogi w strefie wynika z konieczności przeniesienia kabla telefonicznego, który biegnie wzdłuż drogi.

W przyszłym roku mija termin uregulowania stanu prawnego nieruchomości dlatego podjął decyzję o ich komunalizacji. Nieruchomości o które wystąpił nie miały ure ............

Ad.4.Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie oddalenia skargi Wioletty
i Wojciecha Siarkowskich na uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów  w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że skarga, którą rozstrzygnie sąd, dotyczy nie ujęcia całej powierzchni działki p. Siarkowskich na cele budowlane, przedstawił uzasadnienie (w zał.)
i zgłosił autopoprawkę polegającą na powołaniu w uzasadnieniu numerów pism zawiadamiających właścicieli gruntów o wyłożeniu projektu planu i uzasadniających odmowę przyjęcia części wniosku.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju  Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.

 

 

- 3 -

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/209/04 w sprawie oddalenia skargi Wioletty
i Wojciecha Siarkowskich na uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sulimów  w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie oddalenia skargi Henryka Kędzia na uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów
w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest wójt gminy.
Wójt Jerzy Fitek poinformował, że skarga co do treści jest podobna do poprzedniej, dotyczy również nie ujęcia w planie wsi Sulimów całej działki właściciela. Także autopoprawka wójta polega na podaniu w uzasadnieniu projektu uchwały numerów pism, o których mowa w pkt 4 protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił
 pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/210/04 w sprawie oddalenia skargi Henryka Kędzia na uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów  w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie oddalenia skargi Jana Radziwińskiego na uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów  w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że skarga  jest identyczna z poprzednimi i autopoprawki są identyczne.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju  Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja zaopiniowała  pozytywnie  projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/211/04 w sprawie oddalenia skargi Jana Radziwińskiego na uchwałę Nr XXII/180/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu – gmina Święta Katarzyna głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  przedstawił uzasadnienie uchwały
(w zał.) i zgłosił autopoprawki: w § 2 ust.2 skreśla się zapis po liczbie „1255”, w to miejsce wprowadza się zapis: „ze zmianami”; w § 4 ust.3 na początku zdania dodaje się zapis: „Od dnia 28.10.2004 r.”

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała że komisja, przy 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Radny Roman Kasprowicz zgłosił wniosek o zastąpienie:

1)        w § 3 ust.1 pkt 1 wyrazów „gdy spóźni się” wyrazami „nieusprawiedliwionego spóźnienia”,

2)        w  § 3 ust.1 pkt 2 wyrazu „opuści” wyrazem „opuszczenia”.

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw było 7 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Za następnym wnioskiem radnego Romana Kasprowicza, o wykreślenie § 3 w całości, głosowało 4 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

- 4 -

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/212/04 w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004 ( projekt w zał.) jest wójt gminy.

Do projektu uchwały wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawki, które przedstawiła Radzie Gminy Krystyna Chmura – skarbnik gminy. W wyniku zwiększenia wydatków w rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 45 625 zł (odszkodowania za przejęte drogi) oraz o kwotę 4 000 zł w rozdziale 85401 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w świetlicach) rozwiązuje się rezerwę w wysokości 49 625 zł.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała że komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień wójta pozytywnie zaopiniowała  projekt zmian budżetu.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/213/04 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004 głosowało 15 radnych.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2005 (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

1)     w pkt II  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje się poprawną nazwę powyższego programu oraz wyraz „Uzależnień” zastępuje się wyrazami „i Rozwiązywania Problemów Uzależnień”,

2)     w  pkt III. 1 programu po wyrazie „Metody” dodaje się wyrazy „ i środki”,

3)     w pkt III.5 programu po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy: „o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła  pozytywną opinię komisji  o projekcie uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała że komisja, również pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Radny Lesław Kubik uznał, że program jest zrobiony sensownie, takiej formy programu oczekiwał i zapytał na czym polega monitorowanie występowania problemów alkoholowych w gminie oraz kto je prowadzi.

Elżbieta Sawczuk – kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  wyjaśniła, że gmina zawarła umowę z firmą TUAN, która poprzez ankiety i wywiady monitoruje występowanie problemów alkoholowych wraz z pedagogami, pracownikami GOPS, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnikiem wójta oraz mieszkańcami gminy.

Radny Zbigniew Sieja zwrócił uwagę, że „szkolenie członków Komisji w zakresie motywowania do terapii” ( pkt III.1.lit.e ) nie jest metodą realizacji celu.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek by w powyższym punkcie zmienić zapis na
 „ motywowanie do terapii przez członków komisji”. Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw było 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/214/04 w sprawie uchwalenia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na  rok 2005 głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2005 ( projekt w zał.) jest wójt gminy.

Ad.10.1. Wójt Jerzy Fitek przedstawił założenia uchwały budżetowej. W 2005 roku planuje się dochody w wysokości 39 622 823 zł, wydatki w wysokości 42 462 231 zł – jest to prawie 13 mln zł więcej niż w 2004 r., wydatki majątkowe 21 329 100 zł  i deficyt budżetowy

- 5 -

w wysokości  2 839 408 zł. W wyniku prac komisji Rady Gminy zostały zgłoszone wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały ( autopoprawka wójta: ”Zmiany do projektu budżetu na 2005 rok” w załączeniu). W wyniku uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej,  skarbnik Krystyna Chmura przedstawiła autopoprawki wójta:

1)     w § 2 ust.1 kwotę 2 921 322 zł  zastępuje się kwotą 12 671 322 zł,

2)     § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie; „2.Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 15 510 730 zł będą:

-          pożyczki na prefinansowanie programów w wysokości 9 750 000 zł,

-           inne kredyty lub pożyczki w wysokości 5 760 730 zł.”,

3)     w § 7 uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) zaciągania długu  w wysokości 15 510 730 zł, w tym do zaciągania zobowiązań w wysokości  9 750 000 zł na prefinansowanie programów i projektów określonych w załączniku nr 16, realizowanych z udziałem środków  z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz do spłat zobowiązań gminy w wysokości 12 671 322 zł, w tym do spłaty zobowiązań w wysokości 9 750 000 zł z tytułu prefinansowania programów
i projektów określonych w załączniku nr 16, realizowanych z udziałem środków
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.”

4)     w załączniku nr 4 w § 952 kwotę5 400730 zastępuje się kwotą 5 760 730 zł.

      Ad.10.2. Radni otrzymali opinie komisji stałych Rady Gminy ( w zał.). Opinię komisji

Budżetu i Finansów przedstawiła przewodnicząca komisji Barbara Kosterska.

Ad.10.3.Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek (w zał.) o sporządzenie w ramach środków przewidzianych w budżecie  gminy, koncepcji zagospodarowania działki oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Świętej Katarzyny symbolem B54U.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że koncepcja (głównie chodzi o płytę boiska) będzie zrobiona
z uwzględnieniem opinii Rady Osiedla, niezależnie od tego czy Rada Gminy przegłosuje wniosek czy nie.

Ad.10.4.Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (w zał.) przedstawił przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

Ad.10.5. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wszystkie wnioski Komisji Budżetu
i Finansów są umieszczone w poprawionej wersji uchwały budżetowej. Wniosek Komisji Rewizyjnej by kolejność przedstawienia objaśnień dochodów była zgodna z układem tabelarycznym postaramy się wykonać w przyszłym budżecie. Objaśnienia są jasne
i precyzyjne, jak oceniła je Regionalna Izba Obrachunkowa i dlatego w obecnym budżecie nie zmienialiśmy objaśnień.

Ad.10.6.Radny Zbigniew Sieja zapytał o skutki finansowe wynikające
z wprowadzonych zmian na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Jerzy Fitek i skarbnik Krystyna Chmura wyjaśnili, że błąd wskazany przez RIO, polegający na pominięciu w części normatywnej uchwały (wykazano je w zał. nr 4) przychodów i rozchodów związanych z prefinansowaniem  zadań inwestycyjnych nie rodzi skutków finansowych.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że objaśnienia dobre w ocenach RIO, wójta i skarbnika, którzy budżet przygotowali, nie są zgodne z zapisami określonymi w procedurze uchwalania budżetu. Powyższe zapisy  ułatwiają radnym  analizę projektu budżetu, dlatego uwagę tę należy wprowadzić w życie w przyszłym roku.

Kolejna uwaga Komisji Rewizyjnej dotyczyła braku załącznika nr 8 – dochody i wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie – którego nadal nie ma. Skarbnik Krystyna Chmura wyjaśniła, że nie mamy już zadań powierzonych i nie sporządzono tego załącznika.

Następny wniosek komisji dotyczył zakupu, w ramach wydatków bieżących urzędu gminy, słowników i modernizacji zestawu komputerowego w biurze Rady Gminy.

- 6 -

Wójt  Jerzy Fitek wyjaśnił, że realizacja wniosku jest na ukończeniu.

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że Komisja Budżetu i Finansów wnioskowała
o przesunięcie środków z działu 921 na objęcie opieka przedszkolną dzieci z rodzin patologicznych i utworzenie rezerwy celowej na zorganizowanie ogniska lub koła muzycznego przy gimnazjum. W projekcie wójt  przesuwa środki także z działu 926. Radna zapytała czym jest to uzasadnione.

Skarbnik Krystyna Chmura wyjaśniła, że kwota 60 tys. zł będzie pochodzić ze zmniejszenia wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 35 tys. zł
i w rozdziale 92116 – Biblioteki – 25 tys. zł.

Wójt Jerzy Fitek podkreślił, że Komisja Budżetu i Finansów nie  wskazała rozdziałów
w dziale 921, dlatego rozstrzygniemy to w porozumieniu z GCK tak , by nie załamać działalności bieżącej klubów i bibliotek.

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że na Gminne Centrum Kultury przekazujemy 
w 2005 r. kwotę 880 tys. zł, bez uwzględnienia dochodów własnych GCK. Chodzi nam o to, by środki te wykorzystać efektywnie.

Na wniosek radnego Michała Młyńczaka, radna Barbara Kosterska wyjaśniła, że rezerwa na utworzenie ogniska lub koła muzycznego przy gimnazjum obejmuje wydatki na opłacenie nauczycieli o wykształceniu muzycznym i zakup instrumentów. Chodzi nam o to, by dzieci miały możliwość rozwijać swoje zainteresowania na miejscu. Jeżeli będą chętni, to są zarezerwowane środki w budżecie.

Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciw było 5 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika (pkt 10.3) głosowało 7 radnych, przeciw było 2 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Ad.10.7. Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/215/04 w sprawie budżetu gminy na rok 2005 głosowało 14 radnych (jednogłośnie) .

Ad. 11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

(projekt  w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Projekt planu pracy komisji na rok 2005 przedstawiła przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów Barbara Kosterska.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/216/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok (projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/217/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

(projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek o wprowadzenie do planu pracy punktu 4) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na cele publiczne i centra usługowo- administracyjne w terminie do 30.06.2005 r. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw był 1 radny, 3 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/218/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy

- 7 -

 Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok głosowało 14 radnych (jednogłośnie).  

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie (projekt w zał.) jest wójt gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w związku z rezygnacją złożoną przez Milana Usaka, proponuje go odwołać i uzupełnić skład Rady Społecznej ZOZ.

Radna Barbara Kosterska zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Sieji. Innych kandydatów nie było.

Radny Zbigniew Sieja wyraził zgodę na kandydowanie.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXV/219/04 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie głosowało 14 radnych (jednogłośnie).  

Ad.15. Za przyjęciem protokołu XXIV sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych.

Ad.16. Radny Zbigniew Sieja zgłosił wniosek do wójta, by radni byli zapraszani na organizowane spotkania i konferencje w gminie.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że będzie radnych zapraszał na spotkania i dopilnuje, by radni byli zapraszani przez innych organizatorów konferencji i spotkań w gminie.

Radny Marek Kogut zwrócił uwagę, że od miesiąca nie działa winda w Ośrodku Zdrowia
w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że winda jest wyłączona na skutek odchylenia jej od pionu. Powołana jest rada techniczna, która do 31.01.05. wyjaśni czy odchylenie ma wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania windy. Ewentualny remont urządzenia objęty jest gwarancją.

Ad.17.Radny Bogusław Kaleta zaproponował, by radni przeznaczyli jedną dietę dla poszkodowanych przez  trzęsienie ziemi w Azji. Wniosek poparła radna Barbara Kosterska.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zwrócił uwagę, że radnego nie można do tego zmusić, każdy może indywidualnie przekazać pieniądze.

Radny Lesław Kubik zwrócił się do wójta o przegląd i nastrojenie fortepianu ustawionego
w świetlicy urzędu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz i wójt Jerzy Fitek złożyli życzenia noworoczne obecnym na sesji, ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2040 .

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

 Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXV/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 30 grudnia 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż