Protokół nr XXII/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 6 października 2004 roku

 


Protokół  nr XXII/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z 6 października 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył i  obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, urbanista Krzysztof Balcerek, pracownicy samorządowi , przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy. Nieobecny usprawiedliwiony był radny Roman Kasprowicz.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, że w porozumieniu z wnioskodawcą, punkt 8 porządku sesji zostaje przesunięty na następną sesję. Wobec tego porządek obrad XXII sesji jest następujący:      

1.Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych  w okresie od 30.06. 2004 r. do 24.09.2004 r.

4.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukaszowice w granicach obrębu – Gmina Święta Katarzyna.

5.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Henryka Kędzia zamieszkałego w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna.

6.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Wiolettę

i Wojciecha Siarkowskich zamieszkałych w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy i imienia Hali Sportowej w Siechnicach.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarczej

i Rozwoju Gminy.

13. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania członka Komisji Gospodarczej

i Rozwoju Gminy.

15. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Finansów.

16. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Kotowicach.

17.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy w  Żernikach Wrocławskich.

18. Zatwierdzenie protokołu XXI sesji Rady Gminy.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski.

 

 

- 2 -

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, że radny Alfred Bedryjowski złożył rezygnację z członkostwa Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy , przypomniał o zakazie głosowania radnych w sprawach dotyczących ich interesu prawnego oraz  uzyskał zgodę Rady Gminy ( jednogłośnie ) na udzielanie osobom spoza Rady Gminy głosu w rozpatrywanych sprawach z zakresu planowania przestrzennego.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił Andrzeja Woźniaka z kancelarii prawnej Lege Artis, który będzie współpracował w Radą Gminy, poinformował  o przyznaniu gminie certyfikatu Fair play i przeczytał gratulacje złożone przez wojewodę oraz poinformował o uroczystościach związanych z otwarciem hali sportowej, otwarciem firmy Parker Hanifin w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej i nadaniu hali imienia Huberta Wagnera.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik poinformował o terminie najbliższego posiedzenia komisji.

Ad.3. Radni nie mieli uwag do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od  30.06. 2004 r. do 24.09.2004 r. ( w zał.).

Ad.4.  Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukaszowice w granicach obrębu – Gmina Święta Katarzyna ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił przebieg pracy nad przygotowaniem planu od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu  wsi Łukaszowice a następnie zgłosił następujące autopoprawki:

-       w § 2  ust.2 pkt 6 skreśla się w całości,

-       w § 4 pkt 5 lit. a i b skreśla się w całości, zapisy oznaczone lit. „c” i „d” otrzymują odpowiednio oznaczenia „a” i „b”,

-       w § 7 pkt 5 po wyrazie „dwuspadowe” dopisać wyraz „wielospadowe”i na końcu zdania dopisać wyrazy „lub dachówkopodobne.”,

-       w § 7 pkt 6 skreślić w całości,

-       w § 9 poprawić numerację ustępów ,

-       w § 10 skreślić pkt 3 w całości,

-       w § 12 pkt 2 po wyrazie „zieleni” dodać wyraz „zabytkowej”,

-       w § 15 ust.2 pkt 8 po wyrazie „otwartych” dopisać wyraz „stojących”,

-       w § 15 ust.2 pkt 9 skreślić zdanie; „Wprowadza się zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy.”

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie, że rozwiązania projektu miejscowego planu zagospodarowania Łukaszowic są spójne z polityką gminną określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Urbanista Krzysztof Balcerek przedstawił główne założenia projektowe: droga powiatowa o niskim natężeniu ruchu pozostaje bez zmian, droga wojewódzka Wrocław – Strzelin docelowo 4 pasmowa o szerokości 35 m, zespół pałacowo-parkowy objęty ochroną konserwatorską docelowo może pełnić funkcję usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, linia energetyczna 400 kV – jej przebieg jest narzucony przez  Polskie Sieci Elektroenergetyczne z/s w Poznaniu, strefa ochronna wynosi 45 m od osi, gdy będzie budowana właściciele gruntu otrzymają zapłatę za ziemię wykupioną pod słupy, o odszkodowanie będzie można występować do wojewody po sporządzeniu raportu o  oddziaływaniu linii na środowisko.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  ( przy 1 radnym wstrzymującym się).

 

 

- 3 -

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/177/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukaszowice w granicach obrębu – Gmina Święta Katarzyna głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Henryka Kędzia zamieszkałego w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Protest Henryka Kędzi, skierowany do wójta jako zarzut, przedstawił Witold Warczewski. Henryk Kędzia wskazuje na brak dojazdu do swojego pola i całkowity zakaz zabudowy na terenach przylegających do terenów oznaczonych symbolem 7MN/MR.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.)

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  ( przy 2 radnych wstrzymujących się).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/178/04 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Henryka Kędzia zamieszkałego w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna Święta Katarzyna głosowało 8 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się.

Ad. 6. Wnioskodawcą podjęcia Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Wiolettę i Wojciecha Siarkowskich zamieszkałych w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Treść protestu Wioletty i Wojciecha Siarkowskich przedstawił Witold Warczewski.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że działka państwa Siarkowskich leży obok gruntu H. Kędzi i argumenty za odrzuceniem protestu są takie same. Dostęp do terenów rolnych zapewnia droga publiczna, właściciele mogą wybudować gospodarstwa z zapleczem rolnym.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  ( przy 1 głosie wstrzymującym się).

Wojciech Siarkowski  zaapelował o zniesienie zakazu zabudowy na terenach 4R.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że odblokowanie zakazu spowoduje, że powstaną tam kolejne  obiekty a to wymaga doprowadzenia mediów.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/179/04 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Wiolettę i Wojciecha Siarkowskich zamieszkałych w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna Święta Katarzyna głosowało 5 radnych, 1 radny był przeciw, 6 radnych wstrzymało się.

Ad. 7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki:

-       w § 4 dodaje się na wstępie zapis: „Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:”, pkt 5 lit.a i b  skreśla się w całości, pkt 5 lit.c i d otrzymują odpowiednio numer pkt 5 lit.a i pkt 5 lit.b,

-       w § 7 pkt 1 skreśla się wyraz „że”,

-       w § 7 pkt 5 po wyrazie „dwuspadowe” dopisuje wyraz „wielospadowe”,

-       § 9 otrzymuje brzmienia jak w załączniku,

-       w § 10 skreśla się pkt 3 w całości,

-       w § 16 ust.1 pkt 8 skreśla się wyrazy „ pod obiekty przeznacza się”,

 

 

- 4 -

-       w § 22 ust.1 pkt 99 otrzymuje nr 84,

-       w § 22 ust.1 pkt 1 zmienia się numer drogi 47 343 na 47334.

Krzysztof Balcerek poinformował, że wpłynęło 31 wniosków , z tego 17 indywidualnych, o przeznaczenie gruntów na tereny budowlane.

wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej obejmował 20 ha ziemi o niskiej klasie bonitacyjnej, położonej w zwartym kompleksie między istniejącą zabudową. Minister zgodził się na wyłączenie gruntów o powierzchni 7,75 ha. Na zapleczach umożliwiona jest zabudowa zagrodowa. Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje folwark, kościół z cmentarzem. Przez obszar objęty planem biegną dwie sieci gazowe średniego ciśnienia oraz planowana jest linia elektroenergetyczna  400 kV. Plan przewiduje zachowanie odpowiednich stref ochronnych.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie, że rozwiązania projektu miejscowego planu zagospodarowania Sulimowa są spójne z polityką gminną określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisja o projekcie uchwały  wydaną przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się

Radny Lesław Kubik zapytał dlaczego nie ma w planie zapisu, stosowanego w innych planach, że do czasu realizacji funkcji przewidzianej w planie, tereny mogą być użytkowane jak dotychczas.

Krzysztof Balcerek wyjaśnił, że o tym mówi ustawa o planowaniu przestrzennym.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/180/04  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina  Święta Katarzyna głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się.

Ad. 8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Przedstawiając plan, Wójt Jerzy Fitek podkreślił, że plan obejmuje większość zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy i w Planie Rozwoju Lokalnego. Uchwalenie planu pozwoli w miarę szybko przygotować dokumenty na realizację budynku biblioteki w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały:

-       w podstawie prawnej uchwały podać datę  28 sierpnia 2003 r. podjęcia uchwały Nr X/95/03,

-       w załączniku poprawić błędy:

-       str. 2 , zad.2.1 kol. 7 i 9 – ma być 39 050, zad.2.2 kol. 19 – ma być 1000,

-       str.3 , zad.2 kol.16 ma być 1000,

-       str.4 zad.2 ma być w kol. 10,11  odpowiednio 1100 i 300, w kol. 22,23,24 odpowiednio 815,415,400,

-       str.5 zad.4.1 kol. 6 ma być 2012,

-       str.7 zad.3 i 4 kol.6 ma być 2017,

-       str.7 program nr V w kol.2 w nazwie programu dodać na końcu nazwy” , w tym budowa ratusza”, w kol. 7 i 9 ma być 7 500,

-       str.8 program nr VI kol.7  ma być 7450, kol.9 ma być 7415.

Na str.10 program odnowy wsi podzielić na 2 zadania: 1) Realizacja projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie w latach 2005-2007, w kol.7, 9- 18 odpowiednio: 8300, 8300,700, 100, 600, 700, 100, 600,900,200, 700 ,

 

 

 

 

- 5 -

2) Rewitalizacja terenów parkowych, zagospodarowanie w latach 2005 – 2013,  w kol.7, 9- 16 odpowiednio: 700, 700, 300, 100, 200, 300, 100, 200, 100, w kol.18 –100.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.

Pozytywną opinię wydała również Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy, o czy poinformował Jerzy Woźniak- przewodniczący komisji.

Radny Lesław Kubik zgłosił wniosek by w celu przyspieszenia realizacji zadania 3.3 przenieść na nie środki z zadania 4.1 i 4.2. W wyniku wnioskowanych zmian na str.5 będą kwoty:

 w kol.10 - 100 400, 300, 100,

w kol. 11 – 100, 100, 400, 300, 100,

w kol.13 – 1200, 700, 350, 350,

w kol.14 – 400, 700, 350, 350,

w kol. 22 – 700, 3000, 2000, 1000,

w kol.23 – 250, 1750, 1500,250,

w kol.24 – 450,1250, 500,750

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że jest to nieco inny wniosek niż rozpatrywany na komisjach. 100 tys. zł przeniesione z kompleksów sportowych wystarczy na  przygotowanie inwestycji. Radny Lesław Kubik zakłada, że w 2006 r. uzyska się środki z Unii Europejskiej. Budżet Unii skonstruowany jest na lata 2004- 2006, następny będzie na lata 2007-20013. Jest zasada, że jedno zadanie nie wchodzi w dwa budżety unijne. Dlatego wójt jest zdania, że w 2006 r. można przygotować zadanie  (100 tys. wystarczy ) i  wniosek o środki unijne złożyć w 2006 lub 2007 roku w zależności od tego kiedy to będzie możliwe. Zadanie ma szanse zdobycia dużej ilości punktów, w następnym budżecie Unii, który rozpocznie się w 2007 r., będzie dużo środków. Jeżeli szybciej rozpoczniemy realizację zadania, nie dostaniemy nic ze środków unijnych. Nie możemy ogłosić przetargu nie mając zapewnionych środków, z kolei  jeżeli wykażemy środki własne w budżecie to jest ryzyko, że nie dostaniemy wsparcia. Wójt zwrócił również uwagę, że pozwolenie na budowę jest ważne 2 lata.

Za wnioskiem radnego Lesława Kubika głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 4 radnych.

Wójt Jerzy Fitek ocenił szanse realizacji zadania na zero ale będzie je realizował.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/181/04  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna  głosowało 13 radnych ( jednogłośnie).

Ad. 9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2004 ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił autopoprawki :

-zmienia się  tytuł uchwały na: „zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004”

- pkt 5 otrzymuje nr 6,

-       jako pkt 5 wprowadza się załącznik nr 3 ( w zał.).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały bez naniesionych poprawek ( przy 1 radnym wstrzymującym się).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/181/04 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004 ( wraz z poprawkami) głosowało 13 radnych ( jednogłośnie).

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy i imienia Hali Sportowej w Siechnicach ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki;

1)     w tytule uchwały skreśla się wyrazy „i imienia”;

2)     §  1 otrzymuje brzmienie: „Nadaje się hali sportowej w Siechnicach nazwę: „Hala sportowa imienia Huberta Wagnera”.

 

- 6 -

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba  przedstawiła pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/183/04 w sprawie nadania nazwy Hali sportowej w Siechnicach głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki:

1)     w § 1 ust. 1  „art. 4” zastępuje się „art. 8”, po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy: „z dnia 12 marca 2004 r.”, po wyrazach „zwanej dalej ustawą” skreśla się zapis w całości,

2)     w § 2 ust.2 po wyrazie „zwrotowi” stawia się dwukropek, wyrazy po dwukropku otrzymują  nr 2), dodaje się pkt 1 w brzmieniu: „w 50% jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% i nie przekracza 200% kwoty określonej w art.8 ustawy,”

3)     w § 2 ust.3 po wyrazie „gimnazjum” skreśla się zapis w całości,

4)     w § 2 ust.4 poprawia się numeracje punktów na właściwą,

5)     w § 5 na końcu zdania dodaje się w nawiasie „Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 56 poz.1337”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała , że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony i poprawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba poinformowała, że po naniesieniu poprawek komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/184/04 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy ( projekt  w zał.) jest Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, że radny Alfred Bedryjowski  wystąpił z Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy dlatego zachodzi potrzeba odwołania go ze składu komisji.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/185/04 w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej ( projekt  w zał.) jest Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, że po złożeniu mandatu przez Milana Ušáka w Komisji Rewizyjnej pojawiła się luka. O jej wypełnienie prosił przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Radny Bogdan Kaleta zgłosił kandydaturę radnego Alfreda Bedryjowskiego, który zgodził się kandydować do komisji.

Radny Lesław Kubik zgłosił kandydaturę Gintera Kocha, który również wyraził zgodę na kandydowanie.

Za kandydaturą radnego Alfreda Bedryjowskiego głosowało 7 radnych, 4 głosowało przeciw, 2 wstrzymało się.

Za kandydaturą radnego Gintera Kocha głosowało 5 radnych, 4 głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się.

Radca prawny i wójt zwrócili uwagę, że drugie głosowanie było zbędne.

Do komisji wszedł radny Alfred Bedryjowski.

Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej została podjęta

 

- 7 -

i otrzymuje numer XXII/186/04.

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania członka Komisji Gospodarczej  i Rozwoju Gminy( projekt  w zał.) jest Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  zauważył, że w Komisji Gospodarczej  i Rozwoju Gminy pojawił się vacat, Rada Gminy może uzupełnić skład komisji.

Radna Halina Zdęba zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Sieji. Jego rozsądek i doświad-czenie będzie pomocne  w pracy komisji.

Radny Zbigniew Sieja wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/187/04 w sprawie powołania członka Komisji Gospodarczej  i Rozwoju Gminy głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.15. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Finansów ( projekt  w zał.) jest Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, że po złożeniu mandatu przez Milana Ušáka także w Komisji Budżetu i Finansów pojawiła się luka, która należy uzupełnić.

Radna Barbara Kosterska zaproponowała kandydaturę radnego Zbigniewa Sieji. Ze względu na  przygotowanie zawodowe i wykształcenie radny godnie zastąpi Milana Ušáka.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/188/04 w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Finansów głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się

Ad.16. Wnioskodawcą podjęcia Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Kotowicach ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że propozycja nazwy ulicy „Słoneczna” pochodzi od mieszkańców ulicy, została ona skonsultowana z Radą Sołecką.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Ginter Koch zapytał o dostęp do mediów  mieszkańców tej ulicy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w pozwoleniach na budowę mieszkańcy otrzymali stosowną informację. Drogę dojazdową sami wykonali, wodą mają ze studni a ścieki mogą odprowadzać do szamb.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/189/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w  Kotowicach głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.17.Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy w  Żernikach Wrocławskich ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zmiana nazwy następuje na wniosek właścicieli działek przyległych do tej ulicy. Numerów porządkowych jeszcze nie nadano dlatego nie będzie ich zmiany.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt uchwały  ( przy 1 radnym wstrzymującym się).

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały nie ma utraty mocy uchwały nadającej poprzednią nazwę „Osiedlowa”.

Radca prawny zwrócił uwagę, że nie mogą być dwie uchwały sprzeczne ze sobą.

Radny Zbigniew Sieja stwierdził, że jeżeli w poprzedniej uchwale nadano nazwę jednej ulicy, to uchwałę należy uchylić, jeżeli było więcej niż jedna nadana nazwa, to uchwałę należy zmienić.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz wnioskował, by projekt przesunąć na kolejną sesję.Wójt Jerzy Fitek podkreślił, że radna Barbara Kosterska nie zgłosiła tej uwagi na posiedzeniu Komisji Koordynacyjnej, mieszkańcy czekają by się zameldować, mamy opinię

 

 

- 8 -

właściwej komisji i radcy prawnego. W tej sytuacji Rada Gminy może uchwałę odrzucić albo przyjąć.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy nr XXII/190/04 w sprawie zmiany nazwy ulicy w  Żernikach Wrocławskich głosowało 10 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad.18. Za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Gminy poprawionego w pkt 6 na str.3 (oświadczenie wójta dotyczyło planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice-Trestno a nie Groblic) głosowało 13 radnych.

Ad.19. Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad.20.Radny Lesław Kubik zapytał o przyczyny zmiany radcy prawnego do obsługi Rady Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że I. Weideman przeszedł na emeryturę. Obsługę Rady Gminy zapewni wybrana kancelaria prawna. Koszty są zbliżone.

Radny Bogdan Kaleta zaproponował, by kopię protokołu sesji otrzymywali wszyscy radni.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że protokół jest do wglądu radnych po sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  poinformował, że został odcięty od telefonu, nie ma możliwości kontaktu z radnymi i mieszkańcami.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w trosce o wydatki na telefony zostało wprowadzone w urzędzie gminy kodowanie rozmów służbowych i prywatnych. Kodami posługuje się wójt, Przewodniczący Rady Gminy też może wystąpić o indywidualny kod. Nie należy traktować tego w kategorii odcinania od kontaktu z wyborcami.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2050 .

Protokołowała

H. Demska

 

 

                                   Przewodniczący Rady

 Leopold Gomułkiewicz

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXII/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 6 października 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż