Protokół nr XX/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 8 lipca 2004 roku

 


Protokół  nr XX/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z 8 lipca 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XX sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył i  obrady  prowadził Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 13 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward  Bielec, urbanista Krzysztof Balcerek, pracownicy samorządowi , przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy. Nieobecny usprawiedliwiony był radny Lesław Kubik. Po rozpatrzeniu pkt 9 obrady opuścił, za zgodą przewodniczącego, radny Michał Młyńczak.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz prowadził obrady według następującego porządku:

1.    Przyjęcie porządku obrad.

2.   Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3. Informacje o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna
w okresie od 26.05. 2004 r. do 30 06. 2004 r.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice, gmina  Święta Katarzyna. 

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, wniesionego w dniu 12 lipca 2003 roku przez Pana Witolda Szeptucho zam. w Radwanicach przy ul. Wyspiańskiego 4B .

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, dotyczącego działki nr 856 AM2 obręb Radwanice, wniesionego w dniu 12 lipca 2003 roku przez Pana Witolda Szeptucho zam. w Radwanicach przy ul. Wyspiańskiego 4B .

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, dotyczącego działki nr 856 AM2 obręb Radwanice, wniesionego w dniu 14 lipca 2003 roku przez Jerzego Owczarka zam. we Wrocławiu przy ul. Lisiej 3 .

 8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu do projektu  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz  północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna, dotyczącego działki nr 152 obręb Siechnice wniesionego w dniu 19.04.2004 przez Pana Antoniego Sarneckiego zam.

w Siechnicach przy ul. Opolskiej 18.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu do projektu  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz  północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna, dotyczącego

działki nr 152 obręb Siechnice wniesionego w dniu 19.04.2004 przez państwo Teresę
i Mariana Sarneckich zam. w Siechnicach przy ul. Opolskiej 18.

10.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

 11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 

12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Żernikach Wrocławskich.

 

 

- 2 -

13. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach.

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie skargi Ireny i Mariana Lange na Wójta Gminy Święta Katarzyna.

15. Zatwierdzenie protokołu XIX sesji Rady Gminy.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski.

Ad.2.    Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, o piśmie radnego Marka Koguta w sprawie połączenia szkoły podstawowej i oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie i zaproponował, by wójt udzielił radnemu odpowiedzi w punkcie17 porządku obrad dzisiejszej sesji.

Wójt Jerzy Fitek poinformował o wręczeniu dyplomów dla gmin, które  najwięcej środków przeznaczają na inwestycje. Nasza gmina zajęła 57 miejsce w Złotej Setce Gmin Polskich i po raz 4-ty uplasowała się w czołówce gmin w Polsce.

Ad.3. Radna Halina Zdęba,  zapytała o rozwinięcie sieci wodociągowej w Siechnicach przy ul. Polnej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że spółdzielnia mieszkaniowa Czechnica wystąpiła do nas z wnioskiem o zapewnienie dostaw wody, którą dotąd pobierała z elektrociepłowni. Gmina dostarczy materiał, koszty projektu i wykonawstwa pokryje spółdzielnia. Dla pozostałych prywatnych budynków opracowywana jest koncepcja, przymierzamy się do umieszczenia inwestycji w budżecie 2005 roku.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice, gmina  Święta Katarzyna ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz przypomniał o zakazie głosowania radnych w sprawach dotyczących ich interesu prawnego.

Za zgodą na udzielania głosu osobom spoza Rady Gminy w sprawach z zakresu planowania przestrzennego ich dotyczących głosowało 13  radnych (jednomyślnie).

Wójt  Jerzy Fitek poinformował, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu Groblic została podjęta w maju 2000 roku. Po sporządzeniu projektu planu, został zgłoszony do niego zarzut, który został rozpatrzony przez NSA a następnie plan został powtórnie wyłożony.

Z dyskusji na komisjach wynikła potrzeba wniesienia następujących autopoprawek:

-       w podstawie prawnej przed wyrazami „ Nr 80” skreśla się wyrazy „z 2003 r.”, po wyrazach „poz.717” dodaje się wyrazy „ze zmianami”,

-       w numeracji rozdziałów wprowadza się cyfry arabskie z kropką,

-       w § 2 ust.1 wyraz „ stanowią” zastępuje się wyrazem „są”,

-       w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu bądź innymi obowiązującymi elementami:”,

-       użyte w projekcie planu wszystkie oznaczenia „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” zastępuje się określeniem „ zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności”,

-       w § 5 ust.1 pkt  5 skreśla się w całości i zmienia się numerację pozostałych punktów,

-       w § 6 ust.2 drugie zdanie skreśla się w całości,

-       w § 7 pkt 4 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: ”Dla budynków parterowych położonych poza strefami „B”, „K” i „OW” ochrony konserwatorskiej dopuszcza się kształtowanie dachów o symetrycznym nachyleniu połaci wynoszącym 200 do 300”,

-       w § 9 pkt 3 lit. a liczbę 1000 zastępuje się liczbą 750,

-       w § 9 pkt 3 lit. b liczbę 1500 zastępuje się liczbą 1000,

-       w § 9 pkt 3 lit. e skreśla się,

-       w § 9 pkt 4 lit. a wyraz „wolnostojącej” zastępuje się wyrazami „w układzie   wolnostojącym”,

- 3 -

-       w § 9 pkt 4 lit. b wyraz „bliźniaczej” zastępuje się wyrazami „w układzie bliźniaczym”,

-       w § 10 pkt 2 skreśla się wyraz „wolnostojących”

-       w § 10 pkt 3  wyraz  „zawierających” zastępuje się wyrazem „zawieranych”, w ostatnim zdaniu skreśla się wyraz „jezdni”,

-       w § 13 ust.1 pkt 1 skreśla się wyrazy „pokazana na rysunku planu nr 2”,

-       w § 13 ust.1 pkt 2 skreśla się wyrazy „pokazana na rysunku planu nr 1 i nr 2”,

-       w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Granice stref ochronnych oraz ograniczenia w sposobie zagospodarowania określają obowiązujące decyzje administracyjne lub zarządzenia.”,

-       użyte w projekcie planu wszystkie zakazy: „ Zabrania się kopania studni, sadzawek, dołów i rowów” zastępuje się określeniem: ”Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów szczególnych i odrębnych, mające na celu zapewnienie szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych”

-       § 14 ust. 1 pkt 2, 6, 12, 13, 24, 26,29, 31, 33, 34, 39,41, 42, 43, w drugim zdaniu skreśla się wyrazy: „z wyłączeniem usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych, handlu i gastronomii”,

-       § 14 ust. 1 pkt 3 w na początku czwartego zdania dodaje się wyrazy: „Bez zgody zarządcy drogi”,

-       § 14 ust. 1 pkt 10 skreśla się wyrazy„z wyłączeniem usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów mechanicznych”,

-       § 14 ust. 1 pkt 90 skreśla się symbol ‘’ KD” oraz wyrazy „lub drogi wewnętrznej” i„ lub pod drogę wewnętrzną”,

-       § 23 skreśla się przecinek i wyrazy „bądź zbywanych na rzecz gminy Święta Katarzyna”.

Przedstawiając plan Groblic, urbanista Krzysztof Balcerek wskazał na kompromis osiągnięty przez urbanistów, władze gminy, mieszkańców i instytucje uzgadniające. Plan obejmuje 378 ha. Złożono do planu 38 indywidualnych wniosków. Podstawowe ograniczenia przy tworzeniu planu Groblic to polder Kotowice, wał przeciwpowodziowy, ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz  strefa ochrony konserwatorskiej.

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę na konieczność dostosowania legendy mapy planu do jego zapisów.

Wójt Jerzy Fitek zgodził się z uwagami.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy nie można zmienić zapewnienia co najmniej 50 % powierzchni terenu pod nieutwardzone, trwałe zagospodarowanie zielenią na 30 %.

Urbanista Krzysztof Balcerek  wyjaśnił, że ten zapis ( uzgodniony, zaopiniowany i posiadający prognozy oddziaływania na środowisko) pozwala dążyć do uzyskania maksymalnej powierzchni biologicznie czynnej.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz wskazał na teren przyległy do granicy opracowania i zapytał czym kierował się urbanista dzieląc grunty pod kątem prostym na  tereny budowlane i rolne. Przebiega tamtędy droga, mieszkańcy prosili o przeznaczenie ziemi na działki budowlane,  byłyby z tego profity dla gminy.

Wójt Jerzy Fitek zwrócił uwagę, że po drugiej stronie jest dopuszczona zabudowa zagrodowa. Nie wchodzimy z nowymi drogami w pola. Gdybyśmy te tereny przeznaczyli na budowlane, w Groblicach nie byłoby gruntów uprawnych. Jeżeli Groblice się zabudują, to kolejne grunty przeznaczymy pod budownictwo.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie, że rozwiązania projektu miejscowego planu zagospodarowania Groblic są spójne z polityką gminną określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

 

- 4 -

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawkami.

Za przyjęciem uchwały nr XX/157/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice, gmina  Święta Katarzyna głosowało 13 radnych (jednogłośnie).

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, wniesionego w dniu 12 lipca 2003 roku przez Pana Witolda Szeptucho zam. w Radwanicach przy ul. Wyspiańskiego 4B ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Witold Warczewski przedstawił treść zarzutu oraz treść protestu wniesionego przez Witolda Szeptucho.

Wójt  Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.), podkreślił, że ta droga stwarza możliwość opracowania zjazdu na działkę nr 856 i zagospodarowanie jej terenu poza pasem zalewanym przez rzekę oraz zgłosił następujące autopoprawki, które zostały przedyskutowane na posiedzeniach komisji:

-       tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmiany w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Witolda Szeptucho ”,

-       w podstawie prawnej przed wyrazami „ Nr 80” skreśla się wyrazy „z 2003 r.”, po wyrazach „poz.717” dodaje się wyrazy „ze zmianami”, po wyrazach „ poz.139” i „poz.1591” skreśla się wyrazy „ późniejszymi”,

-       w § 1 po wyrazie „wniesiony” dodaje się wyrazy „ w dniu 12.07.2003 r.”, skreśla się wyraz „Pana” , dotychczasowy § 1  staje się ust.1,

-       w § 1 dodaje się ust.2 w brzmieniu: ”Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszej uchwały”,

-       w uzasadnieniu skreśla się wyrazy: ”Załączniki do Uchwały Nr .... Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia ...... „ oraz wyraz „Pana” użyty w pierwszym zdaniu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała poprawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XX/158/04 w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmiany w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Witolda Szeptucho głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, dotyczącego działki nr 856 AM2 obręb Radwanice, wniesionego w dniu 12 lipca 2003 roku przez Pana Witolda Szeptucho zam. w Radwanicach przy ul. Wyspiańskiego 4B ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt  Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w zał.) oraz zgłosił następujące autopoprawki, które zostały przedyskutowane na posiedzeniach komisji:

-       tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Witolda Szeptucho ”,

-       w podstawie prawnej po wyrazach „ poz.1591” skreśla się wyrazy „z późniejszymi”, przed wyrazami „ Nr 80” skreśla się wyrazy „z 2003 r.”, po wyrazach „poz.717” dodaje się wyrazy „ze zmianami”,

-       w § 1 po wyrazie „wniesiony” dodaje się wyrazy „ w dniu 12.07.2003 r. przez”, skreśla się wyraz „Pana” , po wyrazach” w części kwestionującej” stawia się dwukropek i dalszą treść § 1 oznacza się symbolem „1)”,

 

 

-       5 –

-        w § 1 dodaje się pkt 2) w brzmieniu: ”ustalenie strefy zalewowej rzeki Szalonej na obszarze działki nr 856 AM2 obręb Radwanice",

-       § 2 skreśla się w całości,

-       dotychczasowy   § 3 otrzymuje nr 2, a § 4 -  nr 3

-        w uzasadnieniu skreśla się wyrazy: ”Załączniki do Uchwały Nr .... Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia ...... „ oraz wyraz „Pana” użyty w pierwszym zdaniu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.

Za przyjęciem uchwały nr XX/159/04 w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej wniesionego przez Witolda Szeptucho zam. w Radwanicach głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmian w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, dotyczącego działki nr 856 AM2 obręb Radwanice, wniesionego w dniu 14 lipca 2003 roku przez Jerzego Owczarka zam. we Wrocławiu przy ul. Lisiej 3 ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt  Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki, które zostały przedyskutowane na posiedzeniach komisji:

-        tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Jerzego Owczarka ”,

-       w podstawie prawnej po wyrazach „ poz.1591” skreśla się wyrazy „z późniejszymi”, przed wyrazami „ Nr 80” skreśla się wyrazy „z 2003 r.”, po wyrazach „poz.717” dodaje się wyrazy „ze zmianami”,

-       w § 1 po wyrazie „wniesiony” dodaje się wyrazy „ w dniu 14.07.2003 r.”, po wyrazach” w stosunku” dodaje się wyraz „do”

-       w uzasadnieniu w pierwszym zdaniu  wyraz „zarzut” zastępuje się wyrazem „protest”, na końcu pkt 1 wyraz „Pana” zastępuje się wyrazem „Jerzego” oraz  skreśla się wyrazy: ”Załączniki do Uchwały Nr .... Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia ...... „

Zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Witold Warczewski przedstawił treść protestu wniesionego przez Jerzego Owczarka ( w zał.).

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.

Pełnomocnik Jerzego Owczarka poinformował o złożonym proteście do  projektu zmiany w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, w którym wyłuszczył niedociągnięcia formalne  ( ogłoszenie, brak załącznika do uchwały) oraz oprotestował zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu. Następnie poinformował Radę Gminy, że gmina weszła w 1998 roku bezprawnie na teren prywatny Jerzego Owczarka, dokonała niezgodnie z planem pobudowania inwestycji liniowej na działce nr 902 ( pozwolenie dotyczyło działki nr 903). Pełnomocnik przedstawił  kroki prawne, jakie podjął w sprawie naruszenia prawa własności. Nie mając pewności, że interes prawny Jerzego Owczarka zostanie zachowany po zmianie przeznaczenia gruntu oraz biorąc pod uwagę fakt, że usytuowanie na działce rurociągu pozwala jedynie na wymuszoną konfigurację zabudowy,  pełnomocnik wniósł o przyjęcie protestu Jerzego Owczarka.

 

- 6 -

Wójt Jerzy Fitek podkreślił, że nikt nie kwestionuje, że wykonawca kolektora popełnił błąd. Proponowaliśmy właścicielowi wykup gruntu według wyceny jego wartości, jesteśmy skłonni rurę wykopać ale  to dotyczy innej sprawy. Jeżeli tyle lat nie można się dogadać, to można  sprawę oddać do sądu.Dzisiaj rozpatrujemy zapisy planu. Nie jest pewne, czy kolektor wymusza sposób zabudowy działki skoro przebiega w odległości ok.2,20 m od granicy działki ( odległość budynku od granicy działki dopuszczona prawem wynosi 4 m).  Plan umożliwiają  realizację na działce J. Owczarka szerszego zakresu funkcji niż dotychczas.

Na wniosek radnego Mariusza Teodorowicza, Witold Warczewski pokazał na mapie przebieg kolektora.

Jerzy Owczarek stwierdził, że rurociąg przebiega w odległości 5 m od granicy, do tego trzeba dodać 3 m z drugiej strony a cała działka ma szerokość 35 m.

Radny Bogdan Kaleta uznał, że skoro gmina chce zapłacić za grunt według wyceny rzeczoznawcy lub wykopać rurę i sprawa się wlecze, to któryś z panów chce zarobić.

Pełnomocnik Jerzego Owczarka stwierdził, że są otwarci na rzetelną wycenę rynkową  gruntu, na propozycję 12 zł/m2 ziemi nie mogą przystać.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz podkreślił, że na sesji sporu nie rozstrzygniemy. Jerzy Owczarek może złożyć skargę lub wystąpić do sądu.

Za przyjęciem uchwały nr XX/160/04 w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej wniesionego przez Jerzego Owczarka głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu do projektu  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz  północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna, dotyczącego działki nr 152 obręb Siechnice wniesionego w dniu 19.04.2004 przez Pana Antoniego Sarneckiego zam. w Siechnicach przy ul. Opolskiej 18 ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Po przedstawieniu treści protestu wniesionego przez Antoniego Sarneckiego, Wójt  Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.) i zgłosił następujące autopoprawki, które zostały przedyskutowane na posiedzeniach komisji:

-       tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie odrzucenia protestu do projektu   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna wniesionego przez Antoniego Sarneckiego”,

-       w podstawie prawnej po wyrazach „ poz.1591” skreśla się wyrazy „z późniejszymi”, przed wyrazami „ Nr 80” skreśla się wyrazy „z 2003 r.”, po wyrazach „poz.717” dodaje się wyrazy „ze zmianami”,

-       w § 1 po wyrazie „protest” skreśla się wyraz „Pana” i  dodaje się wyrazy: „ wniesiony w dniu 19.04.2004 r. przez”,

-       poprawia się numerację § 3 i 4 na 2 i 3,

-       w uzasadnieniu skreśla się wyrazy: ”Załączniki do Uchwały Nr .... Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia ...... „ oraz wyraz „Pana” użyty w pierwszym zdaniu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.

Za przyjęciem uchwały nr XX/161/04 w sprawie odrzucenia protestu do projektu  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz  północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna wniesionego przez Antoniego Sarneckiego  głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

 

 

- 7 -

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odrzucenia protestu do projektu  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz  północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna, dotyczącego działki nr 152 obręb Siechnice wniesionego w dniu 19.04.2004 przez państwo Teresę i Mariana Sarneckich zam. w Siechnicach przy ul. Opolskiej 18 ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Po przedstawieniu treści protestu wniesionego przez Teres i Mariana Sarneckich, Wójt  Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.) oraz zgłosił następujące autopoprawki, które zostały przedyskutowane na posiedzeniach komisji:

-       tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie odrzucenia protestu do projektu   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna wniesionego przez Teresę i Mariana Sarneckich”,

-       w podstawie prawnej po wyrazach „ poz.1591” skreśla się wyrazy „z późniejszymi”, przed wyrazami „ Nr 80” skreśla się wyrazy „z 2003 r.”, po wyrazach „poz.717” dodaje się wyrazy „ze zmianami”,

-       w § 1 po wyrazie „protest” skreśla się wyrazy „Państwa Teresy” i  dodaje się wyrazy: „ wniesiony w dniu 19.04.2004 r. przez Teresę”,

-       poprawia się numerację § 3 i 4 na 2 i 3,

-       w uzasadnieniu skreśla się wyrazy: ”Załączniki do Uchwały Nr .... Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia ...... „ oraz wyraz „Państwo” użyty w pierwszym zdaniu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.

Syn Mariana Sarneckiego uznał, że sporna droga jest kręta i zapytał dlaczego nie można jej wyprostować.

Wójt  Jerzy Fitek pokazał na mapie planu, że droga jest prosta, jej położenie wynika z przedłużenia drogi gminnej wydzielonej w innym planie.

Za przyjęciem uchwały nr XX/162/04 w sprawie odrzucenia protestu do projektu  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz  północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna, wniesionego przez Teresę i Mariana Sarneckich głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt  Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały.

 Za przyjęciem uchwały nr XX/163/04 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 głosowało12 radnych (jednogłośnie).

            Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że na posiedzeniu komisji było dużo poprawek, dlatego został przygotowany nowy tekst projektu uchwały ( w zał.), do którego wójt zgłosił autopoprawkę: § 7 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały uwzględniający autopoprawki wójta.

 

 

- 8 -

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  też pozytywnie zaopiniowała  poprawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XX/164/04 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się. 

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Żernikach Wrocławskich ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nazwa ulicy była skonsultowana z mieszkańcami i Radą Osiedla i zgłosił autopoprawkę:  w § 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: ”Ulicy w miejscowości Żerniki Wrocławskie – działka nr 80 – nadaje się nazwę Dębowa”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XX/165/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w  Żernikach Wrocławskich głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.13.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Kotowicach ( projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że z propozycją nazwy ulicy wystąpili mieszkańcy Kotowic i zgłosił autopoprawkę:  w § 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: ”Ulicy w miejscowości  Kotowice – działki nr 530, 113/14 – nadaje się nazwę Pogodna”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że  komisja  wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały nr XX/166/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w  Żernikach Wrocławskich głosowało 12 radnych (jednogłośnie).

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie skargi Ireny i Mariana Lange na Wójta Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Kasprowicz przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej ( w zał.), poinformował o wynikach głosowania nad nią oraz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.)

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że pełnomocnik I. i M. Lange skierował do Kolegium Samorządowego pismo, by wójt wykupił od nich działkę przeznaczoną w planie zagospoda-rowania przestrzennego pod zieleń i ciąg spacerowy za cenę  jaką sobie ustalili właściciele.

Kolegium Samorządowe przekazało  sprawę do rozpatrzenia Radzie Gminy jako skargę.  Nie jest prawdą, że wójt nie chciał wykupić gruntu, chciał ale za wycenę, która jest dziesięciokrotnie niższa od  żądanej. W pierwszej kolejności grunt ten powinien wykupić starosta bo przylega on do rowu melioracyjnego stanowiącego własność powiatu ale starosta nie jest zainteresowany poszerzeniem rowu i kupnem działki. Z zapisów planu można domniemywać przeznaczenie gruntu na  cel społeczny dlatego wójt chce wykupić   działkę nr 1102 ale za rzeczywistą  wartość. Wójt nie poczuwa się do winy i oświadczył, że za cenę podaną przez małżonków Lange działki nie wykupił i nie wykupi chyba, że dojdzie do porozumienia z nimi co do rzeczywistej wartości ziemi lub Rada Gminy upoważni go do przekroczenia wyceny.

Radna Barbara Kosterska zapytała czy gmina musi wykupić działkę skoro starosta będzie z niej korzystał do obsługi rowu.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zgodnie z planem bardziej zasadne byłoby wykupienie ziemi na poszerzenie rowu ale obowiązku nie ma i starosta nie jest zainteresowany działką nr 1102.

Radca prawny zwrócił uwagę, że na podstawie powołanych przepisów nie ma możliwości zobowiązania wójta do wykupu nieruchomości i wojewoda uchwałę uchyli.

 

 

 

- 9 -

Radny Mariusz Teodorowicz  poinformował, że zamierzeniem Komisji Rewizyjnej nie było ustalenie kwoty zapłaty za działkę i zaproponował skierowanie sprawy ponownie do komisji.

Wójt Jerzy Fitek przypomniał, że obowiązuje termin 30 dni na rozpatrzenie skargi.

Radna Barbara Kosterska  zwróciła uwagę, że wójt podjął działania w kierunku wykupu działki i zaproponowała by skargę uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz  zgłosił wniosek, by § 1 uchwały w sprawie skargi Ireny i Mariana Lange na Wójta Gminy Święta Katarzyna  otrzymał brzmienie: „Po zapoznaniu się z uchwałą Nr 16/2004 Komisji Rewizyjnej z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie skargi Mariana i Ireny Lange zamieszkałych we Wrocławiu na Wójta Gminy Święta Katarzyna Pana Jerzego Fitka oraz wysłuchaniu merytorycznych wyjaśnień wójta, Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną. § 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Za przyjęciem uchwały Nr XX/167/04 sprawie skargi Ireny i Mariana Lange na Wójta Gminy Święta Katarzyna w brzmieniu jak w powyższym wniosku głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciw.

Ad.15. Za przyjęciem protokołu XIX sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych (jednomyślnie).

Ad.16.Radna Barbara Kosterska przeczytała treść wniosku złożonego do wójta w sprawie utworzenia w roku szkolnym 2004/2005 trzech klas pierwszych ( w zał.)

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że powody swojej decyzji wyjaśnił mieszkańcom Siechnic na zebraniu. Wójt podał ilości dzieci w poszczególnych szkołach i poszczególnych klasach. Godząc się na utworzenie trzech klas pierwszych trzeba mieć świadomość, że przez 6 lat nauka będzie prowadzona w klasach liczących poniżej 16 dzieci, trzeba wziąć pod uwagę koszty tego rozwiązania oraz liczyć się z tym, że za rok czy dwa w innych szkołach trzeba będzie tworzyć dwie klasy w przypadku 28 czy 30 uczniów.

Radna Barbara Kosterska wskazywała na potrzebę stworzenia dzieciom w Siechnicach podobnych warunków jak w innych szkołach gminy. Im mniejsza klasa, tym bardziej można pomóc dzieciom pochodzącym z różnych środowisk.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta A. Jerkiewicz wskazała na aspekt psychologiczno-pedagogiczny sprawy. Nie wszystkie dzieci są jednakowo przygotowane rozwojowo do nauki, nauczyciel pracując z mniejszą grupą dzieci może je  podciągnąć. Przygotowanie dzieci już teraz zaprocentuje za wiele lat.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że przedstawione argumenty nie przekonały go by tworzyć trzeci ciąg w szkole w Siechnicach.

Ad.17.Wolnych wniosków nie zgłoszono

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2120 .

Protokołowała

H. Demska

 

 

Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XX/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 8 lipca 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż