Protokół nr XVII/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 roku

Protokół nr XVII/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 18 marca 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XVII sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), Wójt Jerzy Fitek, Zastępca Wójta Edward Bielec, pracownicy samorządowi, przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy, oraz mieszkańcy gminy w przeważającej większości ze Świętej Katarzyny i Żernik Wrocławskich.

Ad.1. Rada Gminy nie wprowadziła zmiany do porządku sesji. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz prowadził obrady według następującego porządku:

1.     Przyjęcie porządku obrad.

2.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3.     Informacje o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna w okresie od 28. 01. 2004 r. do 4. 03. 2004 r.

4.     Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2004:

1)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta,

2)   przedstawienie opinii komisji,

3)   przedstawienie wniosków radnych,

4)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5)   przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

6)   dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie,

7)   głosowanie nad projektem budżetu.

5.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Święta Katarzyna dodatków do wynagrodzenia i nagród.

6.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie gminy Święta Katarzyna.

7.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Sulimowie ich najemcom

8.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom w Świętej Katarzynie

9.    Zatwierdzenie protokołu XVI sesji Rady Gminy.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.      

Ad.2.Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował:

-       o wystąpieniu z klubu radnych Porozumienie radnego Marka Koguta,

-       o obowiązku złożenia do końca kwietnia 2004 r. oświadczeń majątkowych radnych wraz
z kopią rozliczenia podatku PIT,

-       o konieczności powiadamiania o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy przez członków rodzin radnych,

-       o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wójt Jerzy Fitek poinformował o V Forum Samorządowym w Kudowie, na którym były omawiane obowiązki samorządu wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej, zwiększenie zadań i zmniejszenie środków dla samorządu oraz zmiany w dochodach gmin. Wójt otrzymał prośbę klubu sportowego z Radwanic o wsparcie zawodników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Radni z Radwanic zadeklarowali przekazanie

 

- 2 -

1 diety na ten cel, wójt dołączył się do nich i wystąpił z apelem do pozostałych radnych
o wparcie.

Ad.3. Dodatkowych uwag i pytań do informacji o postanowieniach podjętych przez Wójta Gminy Święta Katarzyna w okresie od 28. 01. 2004 r. do 4. 03. 2004 r. (w zał.) radni nie zgłosili.

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz wystąpił z wnioskiem
o upoważnienie go do udzielania głosu mieszkańcom gminy (do 5 minut)w sprawie budżetu. Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz przypomniał o zakazie głosowania radnych w sprawach dotyczących ich interesu prawnego i, po zacytowaniu słów Józefa Becka o honorze, zaapelował by podczas debaty o budżecie pamiętać o honorze i złożonym przez radnych ślubowaniu.

Ad.4.1. Wójt Jerzy Fitek odczytał projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2004 (w zał.), poinformował, że projekt zawiera wszystkie uwagi i wnioski Komisji Budżetu i Finansów oraz prawie wszystkie wnioski radnych i mieszkańców i poprosił radę
o przyjęcie przedłożonego budżetu (wersja z grudnia 2003 r. i z marca 2004 r. w zał.) wraz
z autopoprawkami w załączniku nr 5 – Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki budżetowe na rok 2004:

-     w dziale 75011- Urzędy wojewódzkie - w § 4010 kwotę 63 200 zastąpić kwotą
57 100,

-     w dziale 75011- Urzędy wojewódzkie - w § 4040 wpisać kwotę 6 100,

-     w podsumowaniu tabeli w kol. 3 wpisać kwotę 6 685 331, w kol.4 - kwotę 529 165,

Ad.4.2. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz poinformował, że opinie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej (w zał.) zostały rozpatrzone przez Komisję Budżetu i Finansów. Opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu gminy przedstawiła przewodnicząca komisji Barbara Kosterska (w zał.).

Ad.4.3. Swoje wnioski do projektu budżetu odczytali radni: Marek Kogut, Lesław Kubik
i Milan Ušák (w zał.).

Ad.4.4. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przedstawiła skarbnik Krystyna Chmura.

Ad.4.5. Stanowisko w sprawie opinii komisji i w sprawie wniosków radnych przedstawił Wójt Jerzy Fitek. Większość wniosków Komisji Budżetu i Finansów, będących odzwierciedleniem wniosków Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej, została uwzględniona. Odstępstwo dotyczy następujących punktów opinii:

1)     pkt 6 – opłatę adiacencką będzie można pobierać po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie,

2)     pkt 9 – wniosek o treści „opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej centrum usługowo-administracyjnego w Siechnicach” został ujęty w rozdz.71004,

3)     pkt 12 – kwota 8 tys. zł była w ub. roku przeznaczona na analizę jakości nauczania
i pozostaje bez zmian, o 4 tys. zł zmniejsza się wydatki na nagrody i przeznacza na utrzymanie zieleni,

4)     pkt 14 - na utrzymanie zieleni w rozdz.90004 zwiększono środki o 25 tys. zł. Kwota łącz-

na w wysokości 65 tys. zł jest wystarczająca na powyższe wydatki.

Stanowisko wójta w sprawie wniosków radnych:

1)     wnioski radnego Marka Koguta:

 

- 3 -

-          zadanie „ Szkoła podstawowa Żerniki Wrocławskie - kontynuacja budowy” po przetargu
i wprowadzeniu etapowej realizacji inwestycji zmieści się w budżecie gminy w latach 2004-2006,

-          nie jest pewne, że realizacja szkoły w Żernikach Wrocławskich odsunie na wiele lat budowę sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie. Przesunięcie w czasie do 2006 roku budowy sali jest konieczne ze względu na środki, jeżeli pozyskamy je z Unii Europejskiej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej to szybsza realizacja zadania jest możliwa,

2)     wnioski radnego Lesława Kubika:

-          nie można wstrzymać budowy kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie i środki na ten cel wykorzystać na budowę sali gimnastycznej ponieważ są to pieniądze
z Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Unii Europejskiej, których nie można przeznaczyć na inne zadania. Na koncie ich nie mamy. Święta Katarzyna rozwija się dynamicznie, mieszkańcy naciskają na budowę kanalizacji. Uchwalenie tego wniosku, to strata dla gminy w wysokości 1,38 mln zł,

-          chodnik na ulicy Głównej jest zadaniem powiatu finansowanym ze środków funduszu SAPARD. Nasz udział - to część nawierzchni, powiat przeznacza ponad 1 mln zł. Jak zrezygnujemy z inwestycji, to rada powiatu wykorzysta te pieniądze gdzie indziej a my później już go nie zrobimy. Przy ulicy Żernickiej po drugiej  stronie jest chodnik,

-       na rezerwę ogólną możemy przeznaczyć 1% dochodów, my zapisaliśmy tylko 100 tys. zł, wniosek zmierza do dalszego jej ograniczenia. W ubiegłym roku zasięgnęliśmy opinii meliorantów i spółki wodnej, należy jeszcze dokonać analizy przepływu wód i opracować schematyczne ich połączenie. Koszt powyższych opracowań zmieści się
w zaplanowanych wydatkach bieżących budżetu. Jak będzie to technicznie możliwe, to wójt jest za. Wśród mieszkańców wsi jest równie dużo zwolenników jak i przeciwników tego rozwiązania.

3) wnioski radnego Milana Ušáka

-       środki na melioracje pochodzą ze składki gminy, składek użytkowników urządzeń melioracyjnych i sięgającej ok.30% dotacji państwa. Jest to kwota ok. 150 tys. zł. Według oceny wójta wydatki na melioracje, które nigdy się nie skończą bo rowy trzeba kosić
i czyścić regularnie, są wystarczające,

-       pozostałe wnioski radnego zrealizujemy niekoniecznie dopisując te zadania w części opisowej projektu budżetu.

Ad.4.6.Na wniosek radnego Bogdana Kalety (za wnioskiem głosowało 13 radnych,
1 radny wstrzymał się) Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz udzielił głosu mieszkańcom gminy:

1.Artur Zwierzchlewski w imieniu Rady Rodziców i Rady Osiedla Święta Katarzyna:

a)     poruszył problem wygaszania oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie
i przeniesienie go do Siechnic oraz wskazał na niepokój wśród rodziców, dobre wyniki
w nauce młodzieży w Świętej Katarzynie wyższe od średniej krajowej, dobry układ klas w gimnazjum, dobrany zespół nauczycieli, sporą liczbę stypendystów i pozorną oszczędność likwidacji oddziału gimnazjum

b)    zaapelował o budowę hali sportowej w Świętej Katarzynie.

2)     Barbara Grabarz zaapelowała o budowę sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie. Korzystać z niej będą dzieci z kilku małych wsi, w których nic się nie inwestuje. Trudno sobie wyobrazić by dzieci ze Świętej Katarzyny dojeżdżały na 45 minutowe zajęcia z wf do Siechnic. Ważne jest by nie zatrzymywać inwestycji w Świętej Katarzynie, można wstrzymać budowę szkoły w Żernikach Wrocławskich.

3)     Zbigniew Stachurski z Rady Osiedla w Żernikach Wrocławskich poinformował, że plan budowy szkoły był przewidziany przed budową hali w Świętej Katarzynie, do 2008 roku

- 4 -

        ilość dzieci w Żernikach Wrocławskich wzrośnie do 190, są potrzebne zmiany

        dokumentacji hali, dokumentacja szkoły już jest , wymaga tylko zmian kosmetycznych,

        sala sportowa ma wykonany fundament, szkoła jest w stanie surowym zamkniętym,
         
w lipcu kończy się pozwolenie na budowę szkoły,co pociągnie za sobą dodatkowe

        koszty.

Radny Mariusz Teodorowicz przypomniał, że na budowę szkoły w Żernikach Wrocławskich wydano z budżetu gminy kwotę 800 tys. zł i nie możemy tego zaprzepaścić bo poniesiemy straty. Na salę gimnastyczną nie wydano nic.

Radna Barbara Kosterska  zaproponowała odrzucenie wszystkich wniosków zgłoszonych przez  radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz i radca prawny wskazali na obowiązek głosowania nad wnioskami zgodnie z zapisem uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.

Radny Marek Kogut zaapelował do Rady Gminy, by zastanowiła się czy nie warto w pierwszej kolejności zainwestować w 400 dzieci uczęszczających do szkoły w Świętej Katarzynie niż w 100 dzieci uczących się w Żernikach Wrocławskich. Dzieci z Żernik Wrocławskich jeszcze mogą wytrzymać przez 1-1,5 roku w dotychczasowym budynku.

Za wnioskiem radnego Marka Koguta głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Radny Lesław Kubik w nawiązaniu do stanowiska wójta odnośnie jego wniosku:

1)     uznał, że nieszczęściem był brak wieloletniego planu inwestycyjnego. Wcześniej tylko mówiło się o budowie szkoły, później był zapis kosztowy. Dopiero w wyniku prac obecnej rady gminy WPI uległ modyfikacji, jest w nim zaplanowana budowa szkoły
w Żernikach Wrocławskich ale nadal nie wiadomo w jakiej przyszłości powstanie sala gimnastyczna w Świętej Katarzynie,

2)     stwierdził, że środki unijne są iluzoryczne, budżet gminy jest ograniczony dlatego nie chcąc nikomu zabierać pieniędzy, zaproponował wykorzystać środki z kanalizacji sanitarnej Świętej Katarzyny na budowę hali sportowej. Ponieważ inwestujemy
z kredytów, to nie ma większego znaczenie na co ten kredyt bierzemy,

3)     zgłosił autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu do kwoty 10 tys. zł środków na zbadanie stanu technicznego stawu przy ulicy Powstańców Śląskich i podkreślił, że jego intencją jest wykonanie analizy, zasypanie stawu oraz zapisanie tych czynności
w budżecie gminy,

4)     wyraził przekonanie, że jeżeli starostwo ma podpisaną umowę z funduszem SAPARD, to zmniejszenie naszych środków nie będzie argumentem za wycięciem inwestycji. Na ulicy Głównej chodnik jest, na ul. Żernickiej nie ma a droga jest ruchliwa i niebezpieczna.

Radny Bogdan Kaleta zapytał, czy radny Lesław Kubik decydując się na wstrzymanie kanalizacji Świętej Katarzyny przeprowadził konsultacje z mieszkańcami, którzy budują się
i cieszą się że się do niej podłączą oraz czy rada osiedla ma podobne zdanie..

Radny Lesław Kubik wyjaśnił, że nie było innego wyjścia w sytuacji gdy nikt nic nie chce dać. Kanalizacja zostanie wstrzymana na 1-1,5 roku. Po tym okresie środki będą większe bo zakończymy kanalizację Radwanic i Siechnic a ci, którzy budują nowe domy i tak będą podłączeni do kanalizacji na końcu.

Radny Milan Ušák uznał, że fakt iż dzisiaj jesteśmy skłóceni ma podłoże w przygotowaniu WPI, który został sporządzony na kolanie, bez analizy możliwości finansowych gminy oraz nie został społecznie skonsultowany. Nie zrobiono wszystkiego, by rozpatrzenie wniosków radnych odbyło się należycie. Zmiana do ustawy o finansach publicznych przewiduje, że kredyty i pożyczki na finansowanie inwestycji z funduszy unijnych nie będą wchodziły do limitu zadłużenia co wpłynie na pogłębienie zadłużenia gmin. My robimy wszystko by zredukować deficyt dlatego radny wycofa dwa swoje wnioski.

- 5 -

Radny Marek Kogut poinformował, że mieszkańcy Świętej Katarzyny obecni na spotkaniu
z radą osiedla byli oburzeni propozycja wstrzymania budowy kanalizacji bo czekają na nią
z niecierpliwością. Radny wniósł o odrzucenie tego wniosku w całości.

Za wnioskiem nr 1 radnego Lesława głosował 1 radny, przeciw było 10 radnych, wstrzymało się 4 radnych. Za wnioskiem nr 2 głosował 1 radny, przeciw było 10 radnych, wstrzymało się 4 radnych. Za wnioskiem nr 3 głosował 1 radny, przeciw było 10 radnych, wstrzymało się 4 radnych.

Radny Milan Ušák wycofał swoje wnioski nr 1 (spółki wodne wycofały się z części prac) i nr 3 (zadanie było w ubiegłym roku w budżecie i zostało zignorowane). W przypadku wniosku nr 2 nadal zabiega o wpisanie zadań do budżetu.

Za przyjęciem wniosku nr 2 radnego Milana Ušáka głosowało 7 radnych, przeciw było 3 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Ad.4.7. Za przyjęciem uchwały nr XVII/137/04 w sprawie budżetu gminy na rok 2004 głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się.

Ad. 5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Święta Katarzyna dodatków do wynagrodzenia i nagród (projekt  I w zał.) jest Wójt Gminy. Drugą wersję projektu uchwały uwzględniającą poprawki zgłoszone przez komisje radni otrzymali (w zał.). Dodatkowo Wójt Jerzy Fitek zgłosił w formie autopoprawki zmiany stawek w § 6 ust.1.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały, po uwzględnieniu poprawek wypracowanych przez komisję, przedstawiła przewodnicząca komisji Barbara Kosterska.

Również pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba.

Za przyjęciem uchwały nr XVII/138/04 w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Święta Katarzyna dodatków do wynagrodzenia i nagród głosowało 15 radnych.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie gminy Święta Katarzyna (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie (w zał.)

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały (za pozytywną opinią głosowało 2 radnych, przeciw było 5 radnych, 1 radny wstrzymał się).Główne argumenty komisji, to wyższe koszty wdrożenia uchwały od dochodu z opłat a także fakt, że uchwała pociągnie za sobą pewne koszty społeczne związane ze ściągalnością opłaty adiacenckiej.

Radny Milan Ušák zapytał czy komisja zapoznała się z sytuacją w innych gminach i czy miała dostęp do analiz oraz opinii prawnej czy opłaty adiacenckie są obligatoryjne. Komisja mogła wydać opinię negatywną w przypadku gdy opłaty są fakultatywne. Radny uważa, że opłaty są obligatoryjne. Podjęcie uchwały w tej sprawie nie przesądza, że opłata będzie pobierana. Uchwała leży w interesie wójta , NIK na pewno będzie kontrolował czy samorząd pobiera należne mu dochody.

Radny Lesław Kubik poinformował, że problemem opłat adiacenckich zajmowała się Komisja Rewizyjna, która podjęła uchwałę w tej sprawie żeby zmobilizować Wójta do załatwienia sprawy, by nie było zarzutów działania gminy wbrew prawu. Radny wskazał, że

 

- 6 -

w dalszej kolejności brak uchwały  może być powodem zmniejszenia środków dla gmin skoro nie korzystają z należnych im dochodów.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że część gmin ma podjęte uchwały w sprawie opłat adiacenckich ale b. trudno je wyegzekwować. Analizy na teren gminy nie mamy, bo by ją zrobić rzeczoznawca musi każdorazowo wycenić wartości gruntu przed i po uzbrojeniu. Zakładając 10% wzrost wartości gruntu (praktycznie wynosi on od 3 do 7 %) przy cenie
50 zł/m2 działki o pow.10 a - otrzymamy 500 zł. Koszt wyceny gruntu przed i po inwestycji wyniesie 400 zł, do tego dojdą koszty procedury. W sumie okaże się, że przyrost dochodu będzie niewielki. Szkoda też wydawać pieniądze na analizy jakie dochody przyniosą opłaty adiacenckie . Jak będzie uchwała, to w każdym przypadku będziemy musieli dokonywać tej analizy. W przepisach jest zapis, że wójt „może” pobierać opłaty. W najbliższym okresie coś musimy zrobić z tym zapisem ze względu na środki Unii Europejskiej. Bardziej realne byłoby uzgodnienie z mieszkańcami ich udziału własnego w uzbrajaniu na zasadzie umowy. Jak uchwała zostanie podjęta, to Wójt będzie musiał ja realizować.

Radny Milan Ušák podkreślił, że w przepisach przy wójcie mówi się, że „może” ale rada gminy „ustala”. Wójt pobiera opłaty gdy „może” ale rada gminy ma ustalić stawkę. Możemy się zastanowić czy zrobić to dzisiaj, czy sięgnąć po głębsze analizy. Z raportu NIK wynika, że opłaty są przez gminy pobierane. Są to środki na dalsze inwestycje. Na naszym terenie są developerzy, którzy kupują ziemię, następnie dzielą ją na działki a my musimy doprowadzić im wodociąg jak w Radomierzycach.

Radny Lesław Kubik powołując się na raport NIK stwierdził, że podane tam wpływy nie są wcale małe, mogą być opłacalne dla gminy szczególnie w przypadku działań ludzi, którzy nabyli grunty w celach spekulacyjnych.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o sposób naliczania opłat adiacenckich w przypadku budowanej obecnie kanalizacji i partycypacji w budowanych poprzednio sieciach wodociągowej, gazowej i telefonicznej.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że opłaty można egzekwować 3 lata wstecz, jeżeli ktoś ze swoich środków przyczynia się do inwestycji to opłaty nie wnosi, opłat nie ponosimy jeżeli sieci budują firmy, jeżeli buduje gmina to opłaty są pobierane. Opłaty obejmują również budowę dróg i chodników.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zaproponował by poprzeć wniosek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy a w późniejszym okresie byłoby zasadne wrócić do problemu opłat.

Radny Milan Ušák zwrócił uwagę, że jest to łamanie prawa.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że będzie to wyrażeniem woli Rady Gminy, nie łamaniem prawa.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich  na terenie gminy Święta Katarzyna głosowało 3 radnych, przeciw było 8 radnych, 4 radnych wstrzymało się..

Ad. 7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Sulimowie ich najemcom (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie (w zał.) i poinformował, że Rada Sołecka wsi Sulimów wydała pozytywną opinię o sprzedaży lokalu. Wycena sporządzona przez biegłego określa wartość nieruchomości na 40 tys. zł. Jest to wartość zaniżona dlatego wójt , zgodnie ze swoimi uprawnieniami, podniesie ją do 51 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że po zapoznaniu się z opinią rady sołeckiej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

- 7 -

Za przyjęciem uchwały nr XVII/139/04 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Sulimowie ich najemcom głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad. 8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom w Świętej Katarzynie (projekt  w zał.) jest Wójt Gminy.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały wynikające z prac komisji:

-       w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie: ”Uchyla się uchwałę nr XXI/150/2000 z dnia10.03.2000 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Świętej Katarzynie w części dotyczącej nadanej nazwy ulicy Czereśniowej dla działek o numerach216/2, 216/3, 216/4 i dla części działki nr 155”,

-       ostatnie zdanie w § 1 oznacza się numerem „3.”

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z poprawkami uzgodnionymi na posiedzeniu komisji.

Za przyjęciem uchwały nr XVII/139/04 w sprawie nadania nazw ulicom w Świętej Katarzynie głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad. 9. Za zatwierdzeniem protokołu XVI sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.10.Treść dwóch interpelacji radnego Mariusza Teodorowicza w sprawie wykonania zadań z funduszu inicjatyw społecznych w jego okręgu wyborczym (w zał.) oraz w sprawie budowy szkoły w Żernikach Wrocławskich (w zał.) przedstawił autor.

Radny Mariusz Teodorowicz zapytał czy prawdziwa jest informacja podana na stronie 29 budżetu gminy na rok 2004, że zadanie nr 15 - Szkoła podstawowa Żerniki Wrocławskie zostanie zakończone w VI.2008 roku.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że I etap tego zadania obejmuje to, co dotąd zostało wykonane, II etap obejmuje to, co mamy w projekcie a do końca czerwca 2008 r. zostanie zakończona cała inwestycja obejmująca szkołę, salę gimnastyczną i przedszkole.

Radny Marek Kogut zarzucił Przewodniczącemu Rady Gminy, że informując na zebraniu Rady Osiedla Święta Katarzyna mieszkańców, że nie będą mieli budowanej sali gimnastycznej bo radny Marek Kogut wystąpił z klubu radnych Porozumienie oraz powodując naciski w stosunku do żony radnego złamał statut gminy zamiast, zgodnie z § 13 statutu, udzielać radnym pomocy. W związku z tym radny Marek Kogut stracił zaufanie do Przewodniczącego Rady i na najbliższej sesji złoży wniosek o odwołanie go z funkcji przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz wyjaśnił, że poprosił jedynie żonę radnego Marka Koguta by z nim się skontaktował i stwierdził, że to radny Marek Kogut, który do Rady Gminy dostał się z klubu radnych Jedność, złamał pewne zasady występując
z klubu.

Radny Marek Kogut podkreślił, że do rady wybrali go mieszkańcy Świętej Katarzyny, nie klub przewodniczącego rady.

Ad.11.Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że działka ze spaloną remizą strażacką wygląda obskurnie, zagraża bezpieczeństwu oraz ulega degradacji  i zaproponował, by gmina zmusiła właściciela do uporządkowania terenu a w dalszej kolejności go odkupiła. Szpeci również, jest zaniedbana i niszczeje pozostawiona sama sobie działka pana Szelkiewicza. Radny zaproponował, by wywrzeć nacisk na właściciela żeby posprzątał podwórze
 i pobiałkował budynek. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że właścicielka remizy została zlokalizowana. Propozycja odkupienia nieruchomości przez gminę według wyceny nieruchomości została przez nią odrzucona, satysfakcjonuje ja kwota dwa razy wyższa.

- 8 -

Wójt zagroził jej uporządkowanie zastępcze działki w terminie do połowy kwietnia najdalej. Po tym terminie występujemy do sądu o egzekucję z nieruchomości.

W przypadku drugiej działki, Wójt Jerzy Fitek zapowiedział, że spróbuje wyegzekwować jej uporządkowanie na podstawie uchwały Rady Gminy.

Radna Barbara Kosterska zwróciła uwagę, że w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma aktualnego oświadczenia majątkowego wójta i przewodniczącego rady gminy.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że sprawdzi i wyjaśni powody braku oświadczeń oraz poinformował, że zostanie zatrudniona na pół etatu osoba, która będzie aktualizowała biuletyn.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 2120 .

Protokołowała

H. Demska

 

Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVII/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż