Uchwała Nr IV/31/02

 


UCHWAŁA NR IV /31/02

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§1

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Żerniki Wrocławskie

1. droga - działka nr 260/15

ulica Rodzinna,

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/31/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż