Uchwała Nr IV/28/102

 


Uchwała Nr IV/ 28 /102

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2002 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIV /372/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 15 marca 2002 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt. I dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 031 323 zł.

2) W § 1 pkt. III wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 031 323 zł.

3) W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zmniejszył się

po stronie dochodów z kwoty 25 829695 zł do kwoty 24 798 372 zł,

po stronie wydatków z kwoty 27 662 752 zł do kwoty 26631 429 zł.

4) W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XLIV/372/02 wprowadza się zmiany

w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/28/102
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż