Uchwała Nr IV/26/02

 

UCHWAŁA Nr IV/26/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscusprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 96, art. 12 ust.1 i 2, art. 14 ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie Gminy Święta Katarzyna liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa! przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży /łącznie/ równą 60 /słownie: sześćdziesiąt/, z tego 43 /słownie: czterdzieści trzyj do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§2

Przy ustalaniu miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Święta Katarzyna obowiązują zasady:

 

1) zabrania się usytuowania miejsc stałej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu w obiektach małej gastronomii (z wyjątkiem piwa) np. kontenery, budki itp.

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem jak I w miejscu sprzedaży (z wyjątkiem piwa) wydaje się dla punktów usytuowanych w obiektach na trwale

związanych z gruntem.

3) miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza

miejscem sprzedaży nie mogą utrudniać funkcjonowania i realizacji zadań urzędom admini­stracji publicznej, instytucjom i obiektom oświaty i wychowania, kultury, służby zdrowia, kultu religijnego i sportu.

4) placówkom gastronomicznym nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

5) "Ogródki piwne" mogą być tworzone jedynie jako integralna część punktów prowadzących

            sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3

Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy uwzględnić: nasycenie rejonu/osiedla w sieć już istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz obszary

zagrożenia patologicznego.

§ 4

Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać sit( podczas imprez na otwartym powietrzu w następujących miejscach:

ą-..

a) Święta Katarzyna - plac sportowy, przy Urzędzie Gminy,

b) Radwanice - teren przed świetlicą osiedlową, przy ul. Kolejowej,

c) Siechnice - plac sportowy, przy ul. Kościelnej, plac Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej, d) Żemiki Wrocławskie - park, przy ul. Parkowej,

e) Groblice - plac sportowy, przy ul. Kościelnej,

f) Kotowice - plac sportowy, przy ul. Podwalnej,

g) Zt(bice - plac sportowy,

h) w miejscowościach nie wymienionych - place przed świetlicami lub place sportowe,

i) w innych miejscach - wydzielone place pod organizacji (otwartych imprez rekreacyjnych

i rozrywkowych.

§ 5

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wymaga pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

r"

Alkoholowych. Jeżeli w okresie 21 dni od dnia wystąpienia o opinii( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych takiej opinii nie wyda - uznaje sit(, że został speł­niony wymóg określony w art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

§6

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez Wójta Gminy Święta Katarzyna

ważne w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają ważne do końca okresu w nich ustalonego.

§7

Traci moc uchwała Nr XXXVII/328/0l Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2001 r.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/26/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż