Uchwała Nr III/23/02

 


Uchwała nr III/23 /02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 12 grudnia 2002 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.D. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 - 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna wynosi:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

            zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł. od 1 m2

            powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

            - 3,38 zł. od 1 ha

            powierzchni,

c) pozostałych

- 0,20 zł. od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- 0,51 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

-..

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

            mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

            -16,00 zł. od 1 m2

            powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

            materiałem siewnym      - 8,06 zł. od 1 m2

            powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

            zdrowotnych     - 3,46 zł. od 1 m2

            powierzchni użytkowej,

e) pozostałych

- 5,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§2

Poza wymienionymi wart. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości:

            1) grunty, budynki, budowle stanowiące własność gminy i administrowane przez Urząd

Gminy z wyłączeniem:

a) gruntów stanowiących ułamkową część udziałów właścicieli lokali mieszkalnych

            w ogólnej powierzchni gruntu na której posadowiony jest budynek,

            b) gruntów, budynków i budowli zarządzanych (administrowanych) przez Gminę Święta

            Katarzyna na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr

            85, poz. 388 ze zmianami);

            2) budynki gospodarcze - stanowiące własność byłych rolników (emerytów, rencistów)

            w wieku powyżej 70 lat, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - nie

            związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - na wniosek podatnika.

ff?<

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/23/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż