Uchwała Nr III/22/02

 


Uchwała nr III/22/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 12 grudnia 2002 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów wynosi 50,00 zł.

§2

Zwalnia się z podatku od posiadania psów:

1) psy nierasowe, nie posiadające rodowodu,

2) psy rasowe w wieku do trzech miesięcy, jeżeli przed upływem tego okresu zostały zbyte

            lub w inny sposób ustało ich posiadanie,

3) psy rasowe nabyte w IV kwartale 2003 roku, jeżeli do końca tego roku nie przekroczą

            trzeciego miesiąca życia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/22/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż