Uchwała Nr 11/17/02

 


UCHWAŁA NR 11/ 17 /02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 listopada 2002 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Święta Katarzyna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 118 ust 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 90 ust. 1, 2a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują dotacje z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Podstawą do naliczenia wysokości dotacji są obowiązujące przepisy w sprawie zasad podziału części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§2

Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona osobie prowadzącej szkołę niepubliczną po przedstawieniu Wójtowi Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji wniosku, sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 1.

§3

Naliczenia kwoty dotacji na dany rok zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale

dokonuje się niezwłocznie po podjęciu uchwały budżetowej.

§4

1. Dotację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przekazuje się zaliczkowo w miesięcznych ratach w wysokości równej części subwencji oświatowej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów na ucznia w szkole niepublicznej w terminie do 5 dni po otrzymaniu subwencji oświatowej.

2. Rozliczenie kwoty odbywać się będzie na podstawie szczegółowego rozliczenia z wykorzystania udzielonej dotacji dwukrotnie w ciągu roku, w terminach do 15 stycznia i 15 sierpnia wg wzoru określonego w załączniku nr 2.

§ 5

Gmina Święta Katarzyna zastrzega sobie prawo kontrolowania wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z opracowanym przez Wójta Gminy planem kontroli.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 11/17/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż