Uchwała Nr XV/130/03

 


Uchwała nr XV /130/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2004 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2004 rok:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy - w miarę potrzeb

2) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Gminy - w miarę potrzeb

3) sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji za 2003 rok        - termin do 28.02.2004 r.

4) opiniowanie planowanych inwestycji realizowanych ze środków przeznaczonych na inicjatywy społeczne bezpośrednio po uchwaleniu budżetu

5) analiza przebiegu realizacji inwestycji pod nazwą

"Hala sportowa w Siechnicach"

6) analiza wieloletniego planu inwestycji gminnych

7) analiza uwarunkowań komunikacji publicznej w Gminie Święta Katarzyna

8) ocena stanu infrastruktury komunalnej oraz mienia gminnego - termin do 30.05.2004 r.

9) analiza założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna.           - termin do 30.07.2004 r.

10) analiza funkcjonowania Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej

11) zapoznanie się z polityką Gminy Święta Katarzyna w kwestii wykorzystania programów pomocowych Unii Europejskiej

- termin do 31.01.2004 r. - termin do 30.03.2003 r.

".

- termin do 30.04.2004 r.

- termin do 30.09.2004 r.

- termin do 30.1O.2004r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

§3

Uchwała wchodzi" w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/130/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż