Uchwała Nr XV/129/03

 


Uchwała nr XV/129/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Święta Katarzyna na 2004 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. :Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok:

1) opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2004 rok - do 28.02.2004 r.,

2) analiza kosztów budowy szkoły w Żernikach Wrocławskich oraz źródeł jej finansowania

3) zapoznanie się z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej

4) Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej - zapoznanie się:

a) ze stanem zaawansowania inwestycji gminnych w GSAG w Siechnicach,

b) z realizacją planowanych inwestycji na 2004 rok,

c) z planowaną aktywizacją innych obszarów GSAG,

d) z działalnością Spółki zarządzającej GSAG,

e) ze sprawozdaniem Wójta z działalności Spółki zarządzającej

GSAG (przygotowanym na wniosek komisji)

5) opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2005 rok

6) bieżące opiniowanie projektów uchwał mających

skutki finansowe.

- do 30.04.2004 r.,

- do 30.06.2004 r.,

- do 31.10.2004 r. - do 31.12.2004 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/129/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż