Uchwała Nr XIV/125/03

 


Uchwała nr XIV/125/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 4 grudnia 2003 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami), pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 83) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

L.p.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)

stawka

(w złotych)

1.

od 3,5 do 5,5 włącznie

612,00

2.

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1 020,00

3.

powyżej 9 a poniżej 12

1 232,00

 

2)        od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

L.p.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE

4.

12

18

1 668,00

1 668,00

5.

18

 

1980,00

1 980,00

TRZY OSIE

6.

12

18

1 668,00

1 668,00

7.

18

29

1 980,00

1 980,00

8.

29

 

2 184,00

2 184,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

9.

12

18

1 668,00

1 668,00

10.

18

29

1 980,00

1 980,00

11.

29

 

2 184,00

2 452,80

 

3)     od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

L.p.

ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

(w tonach)

 

stawka podatku

(w złotych)

12.

od 3,5 a poniżej 12

1 428,00

 

 

4)     od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

L.p.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

 

stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE

13.

12

31

1 668,00

1 668,00

14.

31

37

1 668,00

1 937,76

15.

37

 

2 188,00

2 188,00

TRZY OSIE

16.

12

37

1 724,00

1 724,00

17.

37

40

2 188,00

2 188,00

18.

40

 

2 188,00

2 548,65

 

 

5)     od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

L.p.

przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym

(w tonach)

stawka podatku

(w złotych)

19.

od 7 a poniżej 12

1 000,00

 

6)     od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

L.p.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

 

stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

JEDNA OŚ

20.

12

18

1 140,00

1 140,00

21.

18

37

1 428,00

1 428,00

22.

37

 

1 740,00

1 740,00

DWIE OSIE

23.

12

18

1 140,00

1 140,00

24.

18

37

1 428,00

1 428,00

25.

37

 

1 740,00

1 740,00

TRZY OSIE

26.

12

18

1 140,00

1 140,00

27.

18

37

1 428,00

1 428,00

28.

37

 

1 740,00

1 740,00

 

 

7)     od autobusu:

 

L.p.

autobusy

(ilość miejsc do siedzenia)

stawka podatku

(w złotych)

29.

mniej niż 30

1 428,00

30.

równa lub wyższa niż 30

1 668,00

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/125/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż