Uchwała Nr XIV/124/2003

 


UCHWALA NR XIV / 124 / 2003

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 4 grudnia 2003 r.

 

w sprawie ustalenia naj niższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych stosowanych przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591. ze zmianami) oraz § 2 ust. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ l

1. Ustala się stawkę naj niższego wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świętej Katarzynie w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 710,- zł. (słownie: siedemset dziesięć złotych ).

2. Wyraża się zgodę, by wartość jednego punktu przyjmowanego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 3 złote (słownie: trzy złote).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l grudnia 2003 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/124/2003
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż