Uchwała Nr XIV/122/03

 


UCHWALA NR XIV/122/03

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 4 grudnia 2003 r.

 

w sprawie odpowiedzi państwu Łucji i Kazimierzowi Szerszon na wezwanie w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. m 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 3 k.p.a., na skutek wezwania Państwa Łucji i Kazimierza Szerszon do usunięcia domniemanego naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna m X/82/03 z dnia 28.08.2003 r. dotyczącej odrzucenia protestu wniesionego przez Państwo Łucję i Kazimierza Szerszon do projektu miejscowego planu zagospodarowania obrębu Radomierzyce, gmina Święta Katarzyna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żemiki Wrocławskie - teren "B" obejmujący działkę m 51/2, gmina Święta Katarzyna, Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§ 1

Odpowiadając na wezwanie w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. m 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) do usunięcia domniemanego naruszenia prawa spowodowanego nieprawidłowym zakwalifikowaniem złożonego zarzutu jako protestu, a w ślad za tym podjęciem uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna m X/82/03 z dnia 28.08.2003 r. dotyczącej odrzucenia protestu wniesionego przez Państwo Łucję i Kazimierza Szerszon do projektu miejscowego planu zagospodarowania obrębu Radomierzyce, gmina Święta Katarzyna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żemiki Wrocławskie - teren "B" obejmujący działkę m 51/2, gmina Święta Katarzyna - Rada Gminy Święta Katarzyna stwierdza, że wezwanie to jest bezzasadne.

§2

Bezzasadność wezwania do usunięcia domniemanego naruszenia prawa, spowodowanego podjęciem przez Radę Gminy Święta Katarzyna uchwały m X/82/03 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwo Łucję i Kazimierza Szerszon do projektu miejscowego planu zagospodarowania obrębu Radomierzyce, gmina Święta Katarzyna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żemiki Wrocławskie - teren "B" obejmujący działkę m 51/2, gmina Święta Katarzyna, uzasadnia się następująco:

Państwo Łucja i Kazimierz Szerszon, składając pisemne zastrzeżenia do projektu planu wnieśli szereg uwag, które po przeanalizowaniu ich kontekstu faktycznego i prawnego zostały zakwalifikowane do kategorii protestów i zarzutów. Do kategorii protestów zaliczone zostały zastrzeżenia w następuj ącym zakresie:

1. Braku zgody na przeznaczenie podstawowe dz. 18 jako gruntu rolnego.

2. Braku zgody na prowadzenie przez dz. 18 sieci napowietrznej lub wszelkiej infrastruktury

technicznej.

Protesty te zostały przez Radę Gminy Święta Katarzyna odrzucone.

Skarżący sugerują" że nieuwzględnienie przeznaczenia gruntów użytkowanych obecnie rolniczo na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej godzi w ich interes prawny.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że prawo do korzystania z własności nie jest prawem absolutnym i nieograniczonym. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej określająca źródła prawa obowiązującego na terenie Państwa wskazuje jednoznacznie, że do takich przepisów należą m.in. ustawy i rozporządzenia, a na obszarach działania organów samorządowych również akty prawa miejscowego. Do przepisów prawa określających sposoby korzystania z własności (nieruchomości) należy m.in. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwalane przez samorząd gminny na jej podstawie akty prawa miejscowego jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Prawo do zagospodarowania terenu, do którego posiada się tytuł prawny jest dopuszczalne w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

Wskazane naruszenie interesu prawnego jest domniemaniem skarżących nie mającym potwierdzenia w stanie prawnym. Teren dz. 18, stanowiącej przedmiot skargi, nie był dotychczas objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji, wobec braku planu, potencjalne ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogło nastąpić jedynie w drodze postępowania administracyjnego określonego wart. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami). Ponieważ na dz. 18 występują grunty rolne II klasy bonitacyjnej, których przeznaczenie na cele nierolne wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jedyne możliwe ustalenie warunków zabudowy (po uzyskaniu opinii i uzgodnień, w tym również Prezydenta Miasta Wrocławia) mogło by dotyczyć zabudowy zagrodowej - pojedynczego siedliska). Należy zatem przyjąć, że skarżący jako właściciele dz. 18 w takim właśnie zakresie posiadali uprawnienia do dysponowania swoją nieruchomością.

Należy przy tym zaznaczyć, że złożone równolegle zarzuty, wynikające z treści pisma Państwa Łucji i Kazimierza Szerszon z dnia 30.06.2003 r. dotyczące: wprowadzenia na terenie obejmującym m.in. dz. 18 zakazu lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz przebiegu projektowanej drogi dojazdowej, zostały przez Wójta Gminy Święta Katarzyna uwzględnione.

W związku z powyższym przejęcie jako zarzutu skargi dotyczącej sprzeciwu wobec ustaleń projektu planu określających przeznaczenie terenu na cele rolne (RP - grunty rolne) było w tej sytuacji bezzasadne.

Nie można również przY.iąć za zasadne domniemanie skarżących, że zapisy ustaleń projektu planu dopuszczające za zgodą właściciela terenu prowadzenie przez grunty rolne (na całym obszarze objętym planem) sieci infrastruktury technicznej jest szczególnym naruszeniem praw właścicieli. Każdorazowe działania zmierzające do realizacji sieci wymagają wyrażenia przez właścicieli terenów zgody na ich przebieg. Brak takiej zgody uniemożliwi przeprowadzenie sieci. Zapis ustaleń projektu planu nie odbiera właścicielowi terenu prawa do podjęcia samodzielnie decyzji o udostępnieniu (lub nieudostępnieniu) gruntu dla realizacji uzbrojenia.

Natomiast warunki i zasady wnoszenia roszczeń wobec potencjalnych inwestorów w związku z wykorzystaniem części terenów pod projektowane sieci stanowić winny przedmiot odrębnych porozumień. Należy przy tym zwrócić uwagę, że taki zapis projektu planu umożliwi również właścicielom gruntów realizację np. przyłączy lub innych sieci służących ich interesom.

Odnosząc się do tej części skargi również należy przyjąć, że zakwalifikowanie tego protestu jako zarzutu jest w tej sytuacji bezzasadne.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/122/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż