Uchwała Nr XIV/120/03

 


Uchwała XIV/120 /03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 4 grudnia 2003 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz preliminarza kosztów ekspertyz, opinii i opracowań Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2004 rok

 

Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 ust 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik m 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok:

1) opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

w 2003 roku

2) opiniowanie projektów uchwał,

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Gminy,

4) badanie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok            - termin do 10.04.2004 r.,

5) ocena działalności Wójta Gminy od początku bieżącej kadencji - termin do 30.05. 2004 r.,

6) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności prowadzenia inwestycji pod nazwą Gminny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

7) kontrola kompleksowa Zespołu Przedszkoli Publicznych Nr 1 w Siechnicach

8) kontrola kompleksowa Zespołu Przedszkoli Publicznych Nr 2 w Żernikach Wrocławskich z filią w Świętej Katarzynie

9) kontrola kompleksowa Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

10) kontrola działań Wójta mających na celu pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej

11) kontrola wykonania umowy na pielęgnację zieleni na terenie Gminy zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp :z 0.0. - termin do 15.11. 2004 r.,

12) kontrole doraźne zlecone przez Radę Gminy,

13) rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Radę Gminy, członków Komisji oraz Wójta.

- termin do 31.01. 2004 r.,

- termin do 30.06. 2004 r.,

- termin do 31.07. 2004 r.,

- termin do 15.09. 2004 r.,

- termin do 15.10.2004 r.,

- termin do 15.11. 2004 r.,

§ 2

Zatwierdza się następujący preliminarz kosztów ekspertyz, opinii i opracowań na 2004 rok w łącznej wysokości 16 000 zł:

1) ekspertyza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

            za 2003 rok       .

            2) ekspertyza w sprawie gospodarki finansowo-księgowej

            Zespołów Przedszkoli Publicznych Nr 1 w Siechnicach

            i Nr 2 w Żernikach Wrocławskich

- koszt szacunkowy 3000 zł,

- koszt szacunkowy 6000 zł,

3) ekspertyza w sprawie gospodarki finansowo-księgowej Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

4) ekspertyza w sprawie celowości i gospodarności inwestycji

            pod nazwą Gminny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych - koszt szacunkowy 4000 zł.

- koszt szacunkowy 3000 zł,

§3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 roku.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/120/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż