Uchwała Nr XIV/118/03

 


UCHWALA NR XIV /118/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 4 grudnia 2003 roku

 

w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą, "Związek Międzygminny Ślęza- Oława" i przyjęcia jego Statutu zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna Nr IX/72/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 12, art. 64 ust.2 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Święta Katarzyna Nr IX/72/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku w § 1, dopisuje się pkt. o numerze 12 o brzmieniu: Miastem Wrocławiem.

§2

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr IX/72/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr l do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/118/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż