Uchwała Nr XIV/117/03

 


UCHWAŁA NR XIV /117/03

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 4 grudnia 2003 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszarem Siechnice-Centrum dla terenu położonego w okolicach ulicy Modrzewiowej w Siechnicach,

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 1. ustawy z dnia 27 m~ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w związku z Uchwałą Nr XXXI/276/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2000 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta: Siechnice-Centrum, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego z 2001 r. Nr 17 poz. 175 Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego w okolicach ulicy Modrzewiowej w Siechnicach, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/276/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2000 r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego. Nr 17 poz. 175 z dnia 8 marca 2001 r zwanej dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapach stanowiących załączniki graficzne nr 1. i nr 2. do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zakres ustaleń planu będzie obejmował:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w

            tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa wart. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).

            2. W planie miejscowym zostanie określone w zależności od potrzeb:

            1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

            2) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez

            masowych;

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/117/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż