Uchwała Nr XIV/115/03

 


UCHWAŁA NR XIV /115/03

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 4 grudnia 2003 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 9 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna.

2. Granice obszaru objętego studium przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedmiotem ustaleń studium będą w szczególności:

1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

2. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania ?raz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

3. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

4. obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne;

5. kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 7. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i usta­leniami programów, o których mowa wart. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym;

8. obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowa­dzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlo­wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;

9. obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania prze­strzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

10. kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

11. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;

12. obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

13. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;

14. inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/115/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż