Uchwała Nr XIII/113/03

 


Uchwała nr XIII/113/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów wynosi 50,00 zł.

 

§ 2

Zwalnia się z podatku od posiadania psów:

1)     psy nierasowe, nie posiadające rodowodu,

2)     psy rasowe w wieku do trzech miesięcy, jeżeli przed upływem tego okresu zostały zbyte lub w inny sposób ustało ich posiadanie,

3)     psy rasowe nabyte w IV kwartale 2004 roku, jeżeli do końca tego roku nie przekroczą trzeciego miesiąca życia.

 

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 31 grudnia 2004 roku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach informacyjnych wszystkich miejscowości Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/113/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż