Uchwała Nr XIII/112/03

 


Uchwała nr XIII/112 /03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 listopada 2003 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 – 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna wynosi:

1)     od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków      0,63 zł. od 1 m2

powierzchni,

 

b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

 3,41 zł. od 1 ha

powierzchni,

 

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego     0,20 zł. od 1 m2        

powierzchni,

2)     od budynków lub ich części:

a)     mieszkalnych   0,52 zł. od 1 m2

powierzchni użytkowej,

 

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

16,50 zł. od 1 m2

powierzchni użytkowej,

 

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym        8,11 zł. od 1 m2

powierzchni użytkowej,

 

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych          1,00 zł. od 1 m2

powierzchni użytkowej,

 

e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

    publicznego przez organizacje pożytku publicznego       5,20 zł. od 1 m2   

powierzchni użytkowej,

 

3)     od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

 

Poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)     grunty, budynki, budowle stanowiące własność gminy i administrowane przez Urząd Gminy z wyłączeniem:

a)     gruntów stanowiących ułamkową część udziałów właścicieli lokali mieszkalnych
w ogólnej powierzchni gruntu na której posadowiony jest budynek,

b)    gruntów, budynków i budowli zarządzanych (administrowanych) przez Gminę Święta Katarzyna na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz.U. nr 85, poz. 388 ze zmianami);

2)     grunty, budynki, budowle służące do doprowadzania i oczyszczania ścieków, związane
z procesem poboru i uzdatniania wody oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody – stanowiące własność gminy;

3)     budynki gospodarcze – stanowiące własność byłych rolników (emerytów, rencistów)
w wieku powyżej 70 lat, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – na wniosek podatnika.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/112/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż