Uchwała Nr XIII/110/03

 


UCHWAŁA NR  XIII/ 110/03

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia  27 listopada 2003 roku

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Siechnicach

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§1

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Siechnice:

1.       droga – działki nr 756, 738, 740, 741,          ulica Władysława Grabskiego,

2.       droga – działka nr 730                                ulica Kazimierza Bartla.

 

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold  Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/110/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż