Uchwała Nr XII/109/03

 


UCHWAŁA NR XII/109/03

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 23 października 2003 roku

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Iwinach

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§1

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Iwiny:

1.       droga – działki nr 298 nr 305,          ulica Niepodległości,

2.       droga – działki nr 168/2, nr 57         ulica Miodowa,

3.       droga – część działki nr 51 `                       ulica Spacerowa.

 

 

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/109/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż