Uchwała Nr XII/107/03

 


UCHWAŁA NR XII / 107/ 03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 23 października 2003 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) w związku z §3 i §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna, panu Jerzemu Fitkowi następujące wynagrodzenie miesięczne:

 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 910,- zł.,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 450,- zł.,

3) dodatek specjalny w kwocie 2 144,- zł., stanowiącej  40%  łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek stażowy w kwocie 782,- zł., stanowiącej 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

Całkowite wynagrodzenie miesięczne wynosi 8 286,- złotych.

 

§ 2

 

Tracą moc uchwały: nr II/15/02 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna i nr II/16/02 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/107/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż