Uchwała Nr XII/106/03

 


Uchwała Nr  XII/ 106 /03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  23  października 2003 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr VI/49/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. I dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 503 565 zł.

2)  W §1 pkt. II wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 503 565 zł.

3)  W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zmniejszył się

-       po stronie dochodów z kwoty 26 888 296 zł do kwoty 24 384 731 zł,

-       po stronie wydatków z kwoty 29 304 709 zł do kwoty 26 801 144  zł.

4) W załączniku nr 1 i 2 do uchwały nr VI/49/03 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/106/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż