Uchwała Nr XII/105/03

 


Uchwała  Nr XII/105/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  23 października 2003 roku

 

w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Oławie z Gminy Święta Katarzyna na lata 2004-2008

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz .U. Nr 98, poz. 1070 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Do rozpoznawania spraw karnych i rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oławie w latach 2004-2008 wybiera się następujących ławników:

1) Irena Gomułkiewicz

2) Andrzej Jabłoński

3) Krystyna Jankowska

4) Elżbieta Pukacz

5) Edward Skiba

 

§ 2

 

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Oławie w latach 2004-2008 wybiera się następujących ławników:

1)  Krystyna Cieplik

2) Wanda Kłosińska

3) Irena Miłek

4) Jerzy Woźniak

5) Alicja Zdanowicz

 

§ 3

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/105/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż