Uchwała Nr XII/102/03

 


 

UCHWAŁA NR XII/102/03

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 23 października 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta : Siechnice-Centrum dla terenu położonego między ulicą Henryka III a ulicą Jarzębinową w Siechnicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 ze zmianami) w związku art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XLIX/440/02 z dnia        26 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta : Siechnice-Centrum dla terenu położonego między ulicą Henryka III a ulicą Jarzębinową w Siechnicach, Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta : Siechnice-Centrum dla terenu położonego między ulicą Henryka III a ulicą Jarzębinową w Siechnicach zwaną dalej planem.

 

§ 2.

1.   Granicę terenu objętego planem określono na rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu :

1)    Granica terenu objętego planem.

2)    Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi przeznaczenie terenów,

3)    Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)    Granice stref ochronnych.

§ 3.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

1.     Planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały,

2.     Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1 : 1 000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3.     Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4.     Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,

5.     Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6.     Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

7.     Nieprzekraczalnych liniach zabudowy– należy przez to rozumieć linie wyznaczające minimalne zbliżenie budynku do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, podesty, schody i okapy; na terenach dla których nie zostały określone linie zabudowy należy stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów określone w przepisach szczególnych,

8.     Zagospodarowaniu tymczasowym - należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w planie,

9.     Usługach - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów w zakresie : placówek opieki zdrowotnej, handlu detalicznego, gastronomii, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, administracji gospodarczej i finansowej, jednostek projektowych i consultingowych, działalności gospodarczej wolnych zawodów, działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi i obsługi, pod warunkiem nie powodowania negatywnego oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń, zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) poza granicami własności.

10.  Urządzeniach i zagospodarowaniu towarzyszącym - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, dojazdowe i gospodarcze drogi wewnętrzne, obiekty gospodarcze, parkingi i garaże, wiaty, zadaszenia i inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących oraz zieleń urządzoną.

 

§ 4.

Przeznaczenie i lokalne standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

 

1.     MW/MN/U - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem ogólnodostępnych usług publicznych, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

1)  Zezwala się na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaczych, szeregowych lub w układzie atrialnym oraz usługowych.

2)  Ustala się zakaz realizacji budynków podpiwniczonych, fundamenty i ściany budynków należy wykonywać z materiałów i zastosowaniem technologii chroniących przez zawilgoceniem.

3)  Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów usługowych lub rzemieślniczych mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych.

4)  Lokalne standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów :

a)     ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m. od linii rozgraniczających ulic D 1/2 (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu),

b)    wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 12 m od poziomu terenu do kalenicy,

c)     ustala się obowiązek stosowania dachów o symetrycznym układzie połaci dachowych o spadkach 30-450 (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.), dopuszcza się dachy wielospadowe, o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

d)    dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek,

e)     ogrodzenia posesji od strony terenów publicznych (dróg) należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) może wynosić od 1,4 do 1,6 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

 

2.     MN - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

1)  Zezwala się na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych, gospodarczych, garaży, oraz innych urządzeń towarzyszących.

2)  Ustala się zakaz realizacji budynków podpiwniczonych, fundamenty i ściany budynków należy wykonywać z materiałów i zastosowaniem technologii chroniących przez zawilgoceniem.

3)  Przeznaczenie dopuszczalne – usługi nie wymagające uciążliwego transportu dostawczego oraz nie przekraczające 30 % łącznej powierzchni użytkowej obiektów.

4)  Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów hodowlanych.

5)  Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów usługowych lub rzemieślniczych mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych.

6)  Lokalne standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów :

a)     ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych i gospodarczych, z wyłączeniem garaży, w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu) :

§  8 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej (Z 1/2) projektowanej poza wschodnią granicą planu,

§  4 m. od linii rozgraniczającej ulic D 1/2,

§  4 m. od linii rozgraniczającej ciągów pieszo-jezdnych Dx,

b)    dopuszcza się sytuowanie garaży bezpośrednio przy liniach rozgraniczających ulic dojazdowych D 1/2,

c)     wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 10 m od poziomu terenu do kalenicy,

d)    ustala się obowiązek stosowania dachów o symetrycznym układzie połaci dachowych o spadkach 30-450 (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.), dopuszcza się dachy wielospadowe, o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

e)     dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni działek,

f)        ogrodzenia posesji od strony terenów publicznych (dróg) należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) może wynosić od 1,4 do 1,6 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7)     Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach własności nie mniej niż 2 stanowisk postojowych (wliczając miejsce w garażu).

8)     Dopuszcza się zagospodarowanie istniejących na części działek pozostałości po urządzeniach zaopatrzenia w wodę na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu, w tym likwidację pozostałości urządzeń staraniem i na koszt właściciela terenu, pozostałe na terenie urządzenia należy zabezpieczyć przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych.

 

3.   U - przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

1)     Przeznaczenie dopuszczalne – ogólnodostępne usługi o charakterze publicznym,

2)     Uciążliwość prowadzonej działalności należy bezwzględnie ograniczyć do granic własności.

3)     Ustala się zakaz realizacji budynków podpiwniczonych, fundamenty i ściany budynków należy wykonywać z materiałów i z zastosowaniem technologii chroniących przez zawilgoceniem.

4)     Lokalne standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów :

a)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu) :

§  8 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej (Z 1/2) projektowanej poza wschodnią granicą planu,

§  6 m. od linii rozgraniczającej ulicy D 1/2,

b)  dopuszcza się sytuowanie budynków o wysokości nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

c)  bryły budynków należy projektować w układzie horyzontalnym,

d)  ustala się obowiązek stosowania dachów o symetrycznym układzie połaci dachowych (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.), dopuszcza się dachy wielospadowe, o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

e)  dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek.

f)   ogrodzenia od strony terenów publicznych (dróg) należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) może wynosić do 1,6 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

5)     Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach własności nie mniej niż 5 stanowisk dla pojazdów osobowych pracowników i klientów oraz odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla pojazdów dostawczych.

6)     Dopuszcza się zagospodarowanie istniejących na części działek pozostałości po urządzeniach zaopatrzenia w wodę na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu, w tym likwidację pozostałości urządzeń staraniem i na koszt właściciela terenu, pozostałe na terenie urządzenia należy zabezpieczyć przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych.

 

4.   U/ZU - przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa z zielenią urządzoną, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

1)     Przeznaczenie dopuszczalne – ogólnodostępne usługi o charakterze publicznym.

2)     Uciążliwość prowadzonej działalności należy bezwzględnie ograniczyć do granic własności.

3)     Ustala się zakaz realizacji budynków podpiwniczonych, fundamenty i ściany budynków należy wykonywać z materiałów i zastosowaniem technologii chroniących przez zawilgoceniem.

4)     Lokalne standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów :

a)     ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu) :

§  6 m. od linii rozgraniczającej ulicy D 1/2,

b)    dopuszcza się sytuowanie budynków o wysokości nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

c)     bryły budynków należy projektować w układzie horyzontalnym,

d)    ustala się obowiązek stosowania dachów o symetrycznym układzie połaci dachowych (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.), dopuszcza się dachy wielospadowe, o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

e)     dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni działek.

f)     ogrodzenia od strony terenów publicznych (dróg) należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) może wynosić do 1,6 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

5)     Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach własności nie mniej niż 5 stanowisk dla pojazdów osobowych pracowników i klientów oraz odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla pojazdów dostawczych.

 

5.   01, 02 EE - przeznaczenie podstawowe – projektowane stacje transformatorowe – lokalizacje alternatywne.

1)     Lokalne standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów :

a)     ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektu kubaturowego stacji transformatorowej w odległości 6 m. od linii rozgraniczającej ulicy D 1/2.

2)     Obiekt stacji transformatorowej należy zabezpieczyć przed możliwością awarii wskutek podniesienia poziomu wód gruntowych lub zalania wodami powierzchniowymi.

 

§ 5.

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

1.   Dopuszcza się scalanie istniejących, wydzielonych działek.

2.   W zabudowie MN dopuszcza się zmianę istniejących podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania następujących minimalnych powierzchni samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę :

1)     dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej     =  450 m2

2)     dla zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej                      =  350 m2

3.   Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach szczególnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

§ 6.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1.   Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji (ulice wraz z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się następującą klasyfikację funkcjonalną ulic :

1)   D 1/2 – ulice dojazdowe,

a)     szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m. (według oznaczeń na rysunku planu),

b)    minimalna szerokość jezdni 4,5 m.

2)   Dx – ciągi pieszo – jezdne,

a)     szerokość w liniach rozgraniczających min. 8 m. (według oznaczeń na rysunku planu),

b)    minimalna szerokość jezdni 3,5 m.

c)     dopuszcza się ruch samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony oraz samochodów służb specjalnych przy zastosowaniu progów spowalniających. 

2.     Linie rozgraniczające terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz zabudowy usługowej U, są jednocześnie liniami rozgraniczającymi ulicy zbiorczej (Z 1/2) projektowanej poza wschodnią granicą planu.

3.     W liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

4.     W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury i urządzeń reklamowych pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z właściwym zarządcą drogi.

5.   Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 

§ 7.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1.     Zasady ogólne.

1)     Projektowane oraz modernizowane sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic.

2)     Dopuszcza się odstępstwo od zasady określonej pkt. 1. W uzgodnieniu z zarządcą sieci i właścicielem terenu.

 

2.     Zasady szczegółowe.

1)     Zaopatrzenie w wodę :

a) rozdzielczą siecią wodociągową z miejskiej sieci wodociągowej miasta Siechnice.

 

2)     Kanalizacja sanitarna :

a)     odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem rozdzielczej kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

b)    ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do zbiorników przeznaczonych na nieczystości ciekłe, dołów ustępowych oraz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.

3)     Kanalizacja deszczowa :

a)     odprowadzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub projektowanych kolektorów do odbiorników tych wód (za zgodą ich zarządcy),

b)    każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji.

 

4)     Zaopatrzenie w gaz :

a)     rozdzielczą siecią gazową , w oparciu o warunki określone przez operatora sieci.

 

5)     Elektroenergetyka -,

a)     zasilanie projektowanej zabudowy kablową siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia,

b)    dla zapewnienia zaopatrzenia w energię elektryczną należy wybudować stację transformatorową na wybranym terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 lub 02 EE (lokalizacje alternatywne),

c)     ustala się docelowo obowiązek skablowania istniejącego odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN L–3050 20 kV przy najbliższej jej modernizacji lecz nie później niż w ciągu 20 lat od wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

6)     Zaopatrzenie w ciepło :

a)     istniejącą i projektowaną siecią ciepłowniczą zasilaną z Elektrociepłowni Czechnica,

b)    dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zaleca się stosowanie paliw niskoemisyjnych, proekologicznych.

 

7)     Telekomunikacja :

a)     kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia nowych abonentów z lokalnej sieci rozdzielczej,

b)    rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający z kolejności rozbudowy obszarów planowanej zabudowy będzie następował staraniem i na koszt operatora sieci.

 

8)     Gospodarka odpadami :

a)     stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gromadzić do szczelnych pojemników-kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych.

 

9)     Melioracje :

a)     w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie zarządcę urządzeń melioracyjnych oraz działającą na terenie Spółkę Wodną, koszt naprawy uszkodzeń lub odtworzenia drenażu obciąża inwestora,

b)    wzdłuż rowów melioracyjnych należy pozostawić pas wolny o wszelkiej zabudowy oraz nasadzeń o szerokości min. 3 m w celu zapewnienia dostępu do rowu.

 

§ 8.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

I.    Ochrona środowiska kulturowego.

1.     Teren objęty planem w całości znajduje się w strefie ochrony krajobrazu „K” - ustala się obowiązek uzyskania opinii Służby Ochrony Zabytków odnośnie formy architektonicznej nowych obiektów kubaturowych.

2.     Teren objęty planem w całości znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej :- ustala się następujące wymagania konserwatorskie :

1)    Wszelkie zamierzenia inwestycyjne (w tym budowa podziemnej infrastruktury technicznej oraz inne wykopy ziemne) winny być uzgodnione z inspekcją zabytków archeologicznych właściwej służby ochrony zabytków, a prace ziemne prowadzone pod nadzorem archeologiczno - konserwatorskim.

2)    Ustala się obowiązek powiadomienia przez inwestora służb archeologiczno-konserwatorskich o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3)    W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych. Wyniki tych badań decydują o możliwości kontynuowania prac budowlanych lub konieczności zmiany technologii.

4)    Bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, nie wnikających wgłąb gruntu oraz prac rolniczych.

 

II.    Ochrona środowiska przyrodniczego.

Ze względu na położenie terenu objętego planem w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320 „Pradolina rzeki Odry” ustala się :

1.     Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych, gruntów oraz wód otwartych (rowów),

2.     Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przechowywania i magazynowania toksycznych środków chemicznych, magazynowania paliw i substancji ropopochodnych, składowania i utylizacji surowców wtórnych oraz odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

 

III.   Strefy ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenów.

1. Sieci elektroenergetyczne :

1) Ustala się strefę ochronną od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 20 kV L–3050 w odległości 5 m od osi linii, w której obowiązują następujące wymogi :

a)   zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

b)  lokalizacja innych obiektów i urządzeń wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.

2)     W przypadku likwidacji, przełożeniu lub skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN L–3050 20 kV dopuszcza się możliwość zabudowy terenów położonych w zasięgu strefy ochronnej oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym terenów.

 

§ 9.

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Do czasu docelowego zagospodarowania terenów zgodnie z funkcjami podstawowymi dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

 

§ 10.

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Nie ustala się granic obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

§ 11.

W granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta: Siechnice-Centrum zatwierdzonego uchwałą nr XXXI/276/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2000r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2001 roku Nr 17 poz. 175)

 

§ 12.

Ustala się 30 % stawki określonej w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

 

§ 13.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/102/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż