Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice

Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 126/2016 obejmuje następujące rodzaje zadań:

1. Ochrona i promocja zdrowia - poprzez wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz akcji profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Siechnice, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i programów wspierających zdrowie psychiczne mieszkańców Gminy.

2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;

3. Działania kulturalne, oświatowe i wychowawcze - przez organizację ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalna społeczność oraz wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych;

4. Działania na rzecz seniorów – aktywizacja  i integracja środowiska seniorów z uwzględnieniem działań wpierających zdrowie psychiczne;

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - poprzez wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem działań wspierających zdrowie psychiczne;

6. Działania na rzecz rodzin wielodzietnych z uwzględnieniem działań wspierających zdrowie psychiczne;

Konkur ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza 125/2016 dotyczy Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - w zakresie określonym w zadaniu nr 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na 2017 poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci, młodzieży, rodziców, w tym zajęć integracyjnych sportowo-edukacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

 Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań:

1.

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych;

2.

Organizowanie wypoczynku w czasie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej z programem profilaktyczno - wychowawczym*;

3.

Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w formie m.in. pracy podwórkowej, kół zainteresowań,  zawierających elementy programu profilaktyczno – wychowawczego*;

4.

Organizowanie festynów, imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych, promujących zdrowy tryb życia i integrujący rodziny;

5.

Organizowanie akcji promocyjno – edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców na drogach;

6.

Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież;

7.

Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Kokot

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Paulina Klujew
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2016 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż