Uchwała Nr XXV/217/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

 


Uchwała Nr XXV/217/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy  Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2005 rok:

1) opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych na sesje Rady Gminy

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw  zleconych przez Radę  Gminy

3) spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie omówienia możliwości wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na prace remontowe w szkołach - termin do 30.01.2005 r.

4) ocena projektu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych przez JOSz i GCK - termin do 28.02.2005 r.

5) analiza możliwości przedszkoli w związku z projektem objęcia nauką przedszkolną dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem - termin do 30.04.2005 r.

6) przegląd placówek opieki zdrowotnej - termin do 30.05.2005 r.

7)  przegląd obiektów przekazanych przez Gminę jednostkom pomocniczym Gminy i kontrola ich działalności - termin do 30.06.2005 r.

8) ocena przygotowania Jednostki Obsługi Szkół - termin do 30.06.2005 r.

    i Gminnego Centrum Kultury do akcji „Lato 2004”

9) współudział członków komisji w kontrolach kompleksowych

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/217/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż