Uchwała Nr XXV/214/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr XXV/214/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2005 o następującej treści:

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

 

I. Diagnoza sytuacji.

 

Gmina Święta Katarzyna jest gminą liczącą 12 445 mieszkańców zamieszkałych w 22 miejscowościach (w tym jedno miasto). Gospodarka gminy to głównie usługi ogrodniczo-rolnicze. Młodzież gminy uczy się w 5 szkołach podstawowych oraz w 1 gimnazjum z oddziałem zamiejscowym. Do szkół ponadpodstawowych młodzież dojeżdża do graniczącego z gminą Wrocławia. Rada Gminy Święta Katarzyna uchwaliła liczbę 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z tego 43 do spożycia poza miejscem sprzedaży. Funkcjonuje 39 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Od roku 1999 gmina prowadzi systematyczne monitorowanie występowania problemów alkoholowych. Gmina posiada rozeznanie co do występowania miejsc kumulacji zjawisk negatywnych, szczególnie dotyczących młodzieży. Diagnoza ta będzie kontynuowana w 2005 roku.

 

II. Na terenie gminy realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

III. Wiodące cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

Metody realizacji celu:

a)     tworzenie systemu informacji o miejscach udzielania bezpośredniej pomocy;

b)    utrwalanie współpracy z funkcjonującymi na terenie miasta Wrocławia Poradniami Odwykowymi oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia;

c)     nawiązywanie kontaktów i wspieranie środowisk (grup) wzajemnej pomocy;

d)    wspomaganie pracy placówek terapii uzależnień leczących pacjentów z terenu gminy;

e)     szkolenie członków Komisji w zakresie motywowania do terapii.

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychologicznej i prawnej, a przede wszystkim ochrony przed przemocą.

 

Metody realizacji celu:

a)     pomoc dla dorosłych członków rodziny uzależnionych od alkoholu w podjęciu decyzji o leczeniu;

b)    realizowanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – współpraca z biegłymi  w przedmiocie uzależnienia;

c)     zwiększanie bezpośrednich kontaktów i dostępności do zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla członków tych rodzin;

d)    w oparciu o globalne programy profilaktyczne budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

e)     wdrażanie procedur “Niebieskiej karty”;

f)     doradztwo pedagogiczno – psychologiczne, usługi terapeutyczne.

 

Wskaźniki realizacji celu:

- liczba osób zobowiązanych do podjęcia leczenia;

- liczba osób uczestniczących w programach pomocy (żony, dzieci itp.)

- liczba uczestników koalicji “przeciw przemocy”.

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom.

 

Metody realizacji celu:

a)     wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach;

b)    realizacja programów uczących zdrowego i trzeźwego życia;

c)     szkolenie nauczycieli i wykładowców (w tym pozaszkolnych) w zakresie własnej diagnozy problemów dzieci i młodzieży i budowy działań profilaktycznych;

d)    edukacja rodziców w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji oraz we współdziałaniu z realizowanymi programami profilaktycznymi w szkołach;

e)     dożywianie dzieci w szkołach i w świetlicach socjoterapeutycznych.

 

Wskaźniki realizacji celu:

-          liczba realizowanych i ewaluowanych programów profilaktycznych;

-          ilość aktywnie uczestniczących w programach dzieci i młodzieży;

-          liczba wyszkolonych i podejmujących działanie profilaktyczne nauczycieli i wychowawców;

-          liczba rodziców uczestniczących w programie.

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

Metody realizacji celu:

a)     otwarte konkursy na programy  - działania dotyczące grup, środowisk (wymagane recenzje i system ewaluacji);

b)    wspieranie działań mających bezpośredni związek z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym i narkotycznym;

c)     wspieranie programów w zakresie organizacji trzeźwego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży;

d)    dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych.

 

Wskaźniki realizacji celu:

- liczba osób uczestniczących w programach z uwzględnieniem grup wiekowych;

- wyniki autoewaluacji działań;

- zakres (osoby + czas) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Metody realizacji celu:

a)     szkolenie członków Komisji w zakresie “Żółtej Kartki”;

b)    monitorowanie sklepów i punktów wyszynku alkoholu;

c)     wdrażanie na terenie gminy ogólnopolskiej procedury “Żółtej Kartki”;

d)    kontynuowanie szkoleń dla osób prowadzących sprzedaż detaliczną i wyszynk alkoholu w gminie.

 

Wskaźniki realizacji celu:

- wyniki monitorowania placówek;

- efekty wdrażania procedury “Żółtej Kartki”;

- informacje zwrotne od monitorowanej młodzieży szkolnej;

 

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

1.   Przewodniczący Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za organizowanie i przewodniczenie pracy Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2.   Członek Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za przygotowanie i udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę

3.   Członek zespołu przeprowadzającego z upoważnienia Wójta Gminy kontrole placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych otrzymuje wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli w jednym dniu w co najmniej 3 placówkach w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwrot kosztów podróży przy dokonywaniu kontroli z użyciem własnego środka transportu.

4.   Przez minimalne wynagrodzenie za pracę rozumie się wynagrodzenie określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

 

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy Święta Katarzyna informacji o sposobie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/214/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż