Uchwała Nr XXV/212/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr  XXV/212/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Ustala się dietę od dnia 01.01.2003 r. do dnia 27.10.2004 r.  za każdy udział w sesji  i posiedzeniu komisji potwierdzony listą obecności w wysokości:

1) 30 %  minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla przewodniczącego Rady Gminy za sesję;

2) 15 %  minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla radnych za sesję oraz dla przewodniczących komisji za posiedzenie komisji;

1)     10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla członków komisji i zaproszonych radnych za posiedzenie komisji.

2. Przez minimalne wynagrodzenie za pracę rozumie się wynagrodzenie określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu ( Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zmianami ).

 

§ 2

1. Ustala się dietę od dnia 28.10.2004 r. za każdy udział w sesji, posiedzeniu komisji i posiedzeniu zespołu kontrolnego komisji, potwierdzony listą obecności w wysokości:

1) 16 % kwoty bazowej - dla przewodniczącego Rady Gminy za sesję;

2) 9 % kwoty bazowej - dla radnych za sesję  oraz dla przewodniczących komisji za posiedzenie  

      komisji i dla kierowników zespołów kontrolnych za posiedzenie zespołu;

3)  6 % kwoty bazowej – dla członków komisji i zaproszonych radnych za posiedzenie komisji oraz   dla radnych za posiedzenie zespołu kontrolnego.

2. Przez kwotę bazową rozumie się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U.  Nr 110, poz.1255 ze zmianami ).

3. Diety za dany miesiąc wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub przekazuje się na konto osobiste radnego do 10 dnia następnego miesiąca.

 

§ 3

1.Radnemu od dnia 28.10.2004 r. obniża się dietę o 50% w przypadku gdy:

1)     spóźni się powyżej ½ godz. na posiedzenie komisji lub sesję Rady Gminy;

2)     opuści w trakcie trwania na okres powyżej ½ godz. posiedzenie komisji lub sesję Rady Gminy.

2. Powyższe zdarzenia odnotowuje na liście obecności przewodniczący Rady Gminy lub komisji.

 

§ 4

1. Od dnia 28.10.2004 r. w przypadku udziału  w więcej niż jednym posiedzeniu dziennie, radnemu przysługuje jedna dieta.

2. Od dnia 28.10.2004 r. w przypadku nie zakończenia sesji w danym dniu i dokończenia jej w innym terminie przysługuje dieta za każdy dzień trwania sesji.

3. Od dnia 28.10.2004 r. w dniu sesji nie przysługują diety za posiedzenia komisji i zespołów kontrolnych.

 

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/195/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad ustalania diet  radnym Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 6

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/212/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż