Uchwała Nr XXIV/208/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

 


Uchwała  Nr  XXIV/208/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy  Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok:

1)opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy;

2) badanie sprawozdań finansowych jednostek pomocniczych rok - termin do dnia 28.02. 2005 r.;

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Gminy;

4) badanie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy  za 2004 r. - termin do dnia 10.04. 2005 r., 5) ocena działalności wójta i jednostek organizacyjnych gminy

    za rok 2004 - termin do dnia 30.05. 2005 r.,

6) kontrola wykorzystania środków publicznych na kulturę fizyczną i sport przez jednostki spoza sektora finansów publicznych - termin do dnia 30.06. 2005 r.,

7) kontrola zasadności i celowości podpisania aneksów do umów

    na wykonanie inwestycji gminnych oraz rzetelności przepro-

    wadzenia procedur przetargowych na te inwestycje za okres

    bieżącej kadencji - termin do dnia 30.08. 2005 r.,

8) kontrola kompleksowa Jednostki Obsługi Szkół - termin do dnia 30.09. 2005 r.,

9) badanie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy  za I półrocze 2005 roku - termin do dnia 10.10. 2005 r.,

10) Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - termin do dnia 30.11. 2005 r.,

11) kontrole doraźne zlecone przez Radę Gminy;

12) rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Radę Gminy, wójta

      oraz członków komisji.

 

§ 2

Zatwierdza się ogólną kwotę przeznaczoną w 2005 roku na pokrycie kosztów ekspertyz, opinii

i analiz w wysokości 18 000 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/208/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż