Uchwała Nr XXIV/206/04 - w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"

 


Uchwała Nr XXIV/206/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do zadania współfinansowanego ze środków strukturalnych pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska".

 

§2

Zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych na poczet wyżej wymienionego zadania w następujących latach:

rok 2005 - 60 tys. zł oraz kwotę 40 tys. zł, stanowiącą 25% udziału własnego Gminy w zakupie sprzętu i oprogramowania,

rok 2006 - 40 tys. zł oraz kwotę 35 tys. zł, stanowiącą 25% udziału własnego Gminy w zakupie sprzętu i oprogramowania.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/206/04 - w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż