Uchwała Nr XXIV/205/04 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 


Uchwała nr XXIV/205/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wzory następujących formularzy, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

1)     Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN – 1);

2)     Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN – 1);

3)     Dane o nieruchomościach (ZN – 1/A);

4)     Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN – 1/B);

5)     Informacja w sprawie podatku leśnego (IL – 1);

6)     Deklaracja na podatek leśny (DL – 1);

7)     Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A);

8)     Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL – 1/B);

9)     Informacja w sprawie podatku rolnego (IR – 1);

10)  Deklaracja na podatek rolny (DR – 1)

11)  Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A);

12)  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR – 1/B).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc uchwała nr XIII/114/03 z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeni w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

---------------------------

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia 
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 
1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/205/04 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż