Uchwała Nr XXIV/200/04 - w sprawie: utworzenia Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

 


Uchwała Nr XXIV/200/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie: utworzenia Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na utworzenie Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z udziałem Gminy Święta Katarzyna, zwanej dalej "Spółką".

 

§2

Pokrycie obejmowanych przez Gminę Święta Katarzyna akcji Spółki przy jej zawiązaniu oraz w następstwie podwyższania kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi następować będzie ze środków finansowych przewidzianych na ten cel w uchwałach budżetowych Gminy Święta Katarzyna w kolejnych latach.

 

§3

Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczenie bezrobocia oraz prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Gminy Święta Katarzyna i aglomeracji wrocławskiej.

 

§4

Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki ustalone zostaną w Statucie.

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/200/04 - w sprawie: utworzenia Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż