Uchwała Nr XXIII/198/04 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich

 


UCHWAŁA NR XXIII/198/04

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 28 października 2004 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Żerniki Wrocławskie:

1)                 drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 138/8, część działki nr 432/9, część działki nr 122/14 - „Sokola”;

2)                 drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako część działki  nr 432/9- „Jastrzębia”;

 

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/198/04 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż