Uchwała Nr XXIII/196/04 - w sprawie uchwalenia "Gminnego programu ochrony środowiska"

 


Uchwała nr XXIII/196/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 października 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu ochrony środowiska"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedno Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ze zmianami); art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami); art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami); po uzyskaniu opinii wymaganej art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz opinii właściwych organów, o których mowa wart. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy o odpadach, Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§1

Uchwala się "Gminny program ochrony środowiska" w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Uchwala się "Gminny plan gospodarki odpadami" w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. "Gminny Plan gospodarki odpadami" stanowi część "Gminnego programu ochrony środowiska"

§ 3

Wójt co dwa lata przedkłada Radzie Gminy raport z wykonania "Gminnego programu ochrony środowiska".

§4

"Gminny program ochrony środowiska" przyjmuje się na cztery lata, z perspektywą na kolejne cztery lata..

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/196/04 - w sprawie uchwalenia "Gminnego programu ochrony środowiska"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż