Uchwała Nr XXIII/195/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr XXIII/195/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 października 2004 roku

 

w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ l

1. Ustala się dietę za każdy udział w sesji, posiedzeniu komisji i posiedzeniu zespołu kontrolnego komisji, potwierdzony listą obecności w wysokości:

l) 16 % kwoty bazowej - dla przewodniczącego Rady Gminy za sesję;

2) 9 % kwoty bazowej - dla radnych za sesję oraz dla przewodniczących komisji za posiedzenie komisji i dla kierowników zespołów kontrolnych za posiedzenie zespołu;

3) 6 % kwoty bazowej - dla członków komisji i zaproszonych radnych za posiedzenie komisji

oraz dla radnych za posiedzenie zespołu kontrolnego.

2. Przez kwotę bazową rozumie się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz.239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080 ).

3. Diety za dany miesiąc wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub przekazuje się na konto osobiste radnego do 10 dnia następnego miesiąca.

 

§2

1.Radnemu obniża się dietę o 50% w przypadku gdy:

1) spóźni się powyżej ½ godz. na posiedzenie komisji lub sesję Rady Gminy;

2) opuści w trakcie trwania na okres powyżej ½ godz. posiedzenie komisji lub sesję Rady

Gminy.

2. Powyższe zdarzenia odnotowuje na liście obecności przewodniczący Rady Gminy lub komisji.

§ 3

1. W przypadku udziału w więcej niż jednym posiedzeniu dziennie, radnemu przysługuje jedna dieta.

2. W przypadku nie zakończenia sesji w danym dniu i dokończenia jej w innym terminie przysługuje dieta za każdy dzień trwania sesji.

3. W dniu sesji nie przysługują diety za posiedzenia komisji i zespołów kontrolnych.

§4

Traci moc uchwała Nr XIII/70/95 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz uchwała Nr XLIX/297/98 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XIII/70/95 w sprawie ustalenia diet dla radnych.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/195/04 - w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż