Uchwała Nr XXIII/193/04 - w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna

 


UCHWAŁA NR XXIII/193/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 października 2004 r.

 

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 27 ust 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) w związku z § 5 ust 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz. U. Nr 57 poz. 336) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Dyscyplinarną I instancji spośród pracowników samorządowych powołanych i mianowanych w następującym składzie:

1. Edward Bielec, zastępca Wójta - przewodniczący

2. Aleksandra Kutowska, sekretarz Gminy - członek

3. Krystyna Chmura, skarbnik Gminy - członek

4. Michał Kret, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - członek

 

§2

Rzecznika dyscyplinarnego wyznaczy Wójt Gminy spośród pracowników mianowanych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

 

§3

1. Barbara Kosterska - radna

2. Halina Zdęba - radna

3. Jerzy Woźniak - radny

4. Bogdan Kaleta - radny

5. Lesław Kubik - radny

6. Leopold Gomułkiewicz - radny

Powołuje się Komisję Dyscyplinarną II instancji w następującym składzie:

 

§4

Traci moc uchwała nr V/35/98 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIII/193/04 - w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż