Uchwała Nr XXII/190/04 - w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich

 


UCHWALA NR XXII/190/04

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 6 października 2004 roku

 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się nazwę ulicy Osiedlowej, nadanej dla działki nr 428/13 położonej w Żemikach Wrocławskich na ulicę Miodową.

Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1 :2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/190/04 - w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż