Uchwała Nr XXXVI/278/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 


Uchwała Nr  XXXVI / 278 / 05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 24  listopada 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/215/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę  11 980 316 zł.

2)  w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę  14 957 046 zł.

3)  w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zmniejszył się

- po stronie dochodów z kwoty 40 687 173 zł do kwoty 28 706 857 zł,

- po stronie wydatków z kwoty 44 007 581 zł do kwoty 29 050 535 zł.

4) § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki bieżące 23 026 883 zł ”.

5) § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„wydatki majątkowe 6 023 652 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 3 - 6 003 652 zł,

- udziały w spółkach 20 000 zł ”.

6) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 343 678 zł”.

7) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 921 322 zł nastąpi z dochodów własnych gminy”.

8) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 3 265 000 zł będą:

-inne kredyty i pożyczki w wysokości 2 215 000 zł,

-wolne środki w wysokości  1 050 000 zł ”.

9) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 500 000 zł zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy”.

 

10) § 7 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania długu w wysokości 2 215 000 zł oraz do spłat zobowiązań Gminy w wysokości - 2 921 322 zł ”.

11) w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

12) w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

13) w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

14) w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

15) w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

16) w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

17) w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

18) w załączniku Nr 12 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

19) w załączniku Nr 14 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVI/278/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż