Uchwała Nr IV/25/06 - w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji "Święta Katarzyna"

 


UCHWAŁA Nr IV/25/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji "Święta Katarzyna"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 4 art. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 253 poz. 2841 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Pozytywnie opiniuje się zaktualizowaną propozycję projektu planu aglomeracji "Święta Katarzyna" stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/25/06 - w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji "Święta Katarzyna"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż