Uchwała Nr IV/24/06 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

 


Uchwała Nr IV/24/06
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.28 ust.2 i 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna uchwalonego Uchwałą Nr XL/312/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz.1767 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy;

2) badanie sprawozdań finansowych jednostek pomocniczych - termin do dnia 28.02.2007 3) kontrola wykorzystania budynków filii gimnazjum i szkoły - termin do dnia 28.02.2007 podstawowej w Świętej Katarzynie

4) kontrola sposobu wykorzystania i udostępnienia hali                            - termin do dnia 30.09.2007

    sportowej w Siechnicach i obiektów przyległych do hali

5) kontrola użytkowania i wykorzystania wysypiska odpadów - termin do dnia 30.03.2007

komunalnych w Sulęcinie 6) badanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. - termin do dnia 15.04.2007 7) ocena działalności wójta i jednostek organizacyjnych gminy

    za rok 2006                                                                                      - termin do dnia 31. 05. 2007

8) kontrola inwestycji pod nazwą "Budowa szkoły w Żernikach - termin do dnia 30. 06. 2007 Wrocławskich"

9) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za 2006r.                                 - termin do dnia 31.07.2007

10. kontrola wybranej inwestycji drogowej realizowanej w 2007r-termin do dnia 30. 11. 2007 11) kontrole doraźne zlecone przez Radę Gminy;

12) rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Radę Gminy

 

§2

Zatwierdza się ogólną kwotę przeznaczoną w 2007 roku na pokrycie kosztów ekspertyz, opinii i analiz w wysokości 10 000 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/24/06 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż