Uchwała Nr IV/22/06 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007

 


Uchwała Nr IV/22/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  28  grudnia 2006 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami), oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr  179 poz. 1485 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007 o następującej treści:

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I PRZEMOCY  W  RODZINIE

W  GMINIE ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2007

 

I. Diagnoza obecnej sytuacji.

 

            Gmina Święta Katarzyna jest gminą liczącą 13 362 mieszkańców zamieszkałych w 22 miejscowościach (w tym jedno miasto). Gospodarka gminy to głównie usługi ogrodniczo– rolnicze i przemysłowe. Młodzież gminy uczy się w  5 szkołach  podstawowych oraz  w jednym gimnazjum z oddziałem zamiejscowym. Do szkół ponadpodstawowych oraz placówek szkolno-wychowawczych młodzież dojeżdża do graniczącego z gminą Wrocławia oraz miejscowości w powiecie wrocławskim.

Rada Gminy uchwaliła liczbę 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Funkcjonuje 43 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży objętych limitem.

Od roku 1999 gmina prowadzi systematyczne monitorowanie występowania problemów alkoholowych. Gmina posiada rozeznanie co do występowania miejsc kumulacji zjawisk negatywnych, szczególnie dotyczących młodzieży. Monitoring  będzie kontynuowany w 2007 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie opracowana diagnoza problemów uzależnień w Gminie Święta Katarzyna oraz raport określający skalę problemu ze wskazaniem sposobów jego rozwiązywania.

 

 II. Cele i priorytety

 

1. Cele związane ze strategią rozwiązywania problemów społecznych

1)      Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami.

2)      Zmniejszenie aktualnie występujących problemów związanych z uzależnieniami.

3)      Integracja społeczna osób uzależnionych z wykorzystaniem pracy socjalnej.

2. Priorytety:

1)       Zapewnienie ciągłości świadczonych usług zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

2)       Poszerzenie oferty informacyjno-edukacyjnej w szkołach  dla dzieci, nauczycieli, rodziców.

3)       Poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych.

4)       Wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5)       Działania informacyjne.

 

III. Zadania do realizacji

 

 1. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych a także osób zagrożonych uzależnieniami.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowo-edukacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 5. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Profilaktyki Uzależnień, współpraca z Policją oraz służbami gminnymi.
 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych, współuzależnionych i integrowanie ich ze społecznością lokalną.
 7. Ograniczenie dostępu do alkoholu.

 

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu/uchwały.

 

IV. Realizatorzy Programu

 

Na terenie gminy realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007 powierza się:

 1. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
 2. Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

V. Źródło Finansowania.

 

Program realizowany będzie przez rok kalendarzowy w ramach środków finansowych planowanych w budżecie gminy, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

VI. Ewaluacja Programu

 

Wskaźniki monitoringu.

 

 1. Liczba osób objętych terapią.
 2. Liczba osób objętych działaniami pomocowymi: współuzależnieni, dzieci z grupy ryzyka, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 3. Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi i informacyjnymi.
 4. Liczba odbiorców projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 5. Liczba osób przyjętych przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.
 6. Liczba i efektywność kontroli punktów obrotu napojami alkoholowymi.

 

VII.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych             

 

1.     Przewodniczący Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za organizowanie i przewodniczenie pracy Komisji, otrzymuje za każde posiedzenie wynagrodzenie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2006r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007r. ( Dz.U. z 2006 ,Nr 171, poz. 1227).

2.     Członek Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za przygotowanie i udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje za każde posiedzenie wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2006r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007r. ( Dz.U. z 2006 r.Nr 171, poz. 1227).

3.     Członek Zespołu przeprowadzającego z upoważnienia Wójta Gminy, kontrole placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych otrzymuje za odbyte wyjście w teren wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2006r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007r. ( Dz.U. z 2006r. Nr 171, poz. 1227)  wraz ze zwrotem kosztów podróży (w przypadku wykorzystania własnego środka transportu). Kontrola w ciągu jednego dnia obejmuje co najmniej 3 placówki.

§ 2

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy Święta Katarzyna informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/22/06 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż