Uchwała Nr IV/21/06 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 


Uchwała Nr  IV/21/ 06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 grudnia  2006 roku

 

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r.  o finansach publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2005r.  Nr 249, poz. 2104  ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się w Załączniku nr 1 do uchwały:

 

1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy na kwotę 2 735 000 zł, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt. 1.

 

2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust. 1 pkt. 1, określony w  Załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Środki finansowe określone w § 1 do niniejszej uchwały zgromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Święta Katarzyna – Bank Spółdzielczy w Świętej Katarzynie.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/21/06 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż