Uchwała Nr III/19/06 - w sprawie uchylenia zakwestionowanych przez Organ Nadzoru zapisów w uchwale Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna”.

 


UCHWAŁA NR  III / 19 /06
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 18 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie uchylenia zakwestionowanych przez Organ Nadzoru zapisów w uchwale Nr XL/311/06  Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006r. w sprawie uchwalenia   „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna”.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z uwzględnieniem przez Radę Gminy Święta Katarzyna skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2006 r. na uchwałę Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna” przez podjęcie uchwały nr XLIV/339/06, uchyla się zaskarżone przez Organ Nadzoru niezgodne  z prawem zapisy uchwały nr  XL/311/06

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/19/06 - w sprawie uchylenia zakwestionowanych przez Organ Nadzoru zapisów w uchwale Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż