Uchwala nr III/17/06 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 


Uchwala nr III/17/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 18 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 121, poz. 844), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Określa się wzory następujących formularzy, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

1) w kolorze białym:

a) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN - 1) - załącznik nr 1;

b) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN - l) - załącznik nr 2;

c) Dane o nieruchomościach (ZN - lIA) - załącznik nr 3;

d) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - załącznik nr 4;

2) w kolorze żółtym:

a) Informacja w sprawie podatku leśnego (IL - 1) - załącznik nr 5;

b) Deklaracja na podatek leśny (DL - l) - załącznik nr 6;

c) Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-lIA) - załącznik nr 7;

d) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL - 1/B) - załącznik nr 8;

3) w kolorze zielonym:

a) Informacja w sprawie podatku rolnego (IR - 1) - załącznik nr 9;

b) Deklaracja na podatek rolny (DR - l) - załącznik nr 10;

c) Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-lI A) - załącznik nr 11;

d) Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR - lIB) - załącznik nr 12.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Traci moc uchwała nr XXIV/205/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwala nr III/17/06 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż