Uchwała Nr III/16/06 - W sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Święta Katarzyna przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna" w ramach "Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy".

 


Uchwała Nr III/16/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 18 grudnia 2006 roku

 

W sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Święta Katarzyna przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna" w ramach "Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 i 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXI/170/04 z dnia 2 września 2004 roku w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i

- Oławy" Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§1

Rada Gminy Święta Katarzyna wyraża zgodę na realizację działań polegających na współfinansowaniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę przygotowania aktualnej dokumentacji projektowej oraz przetargowej dla realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna" w ramach "Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy".

 

§2

Zabezpieczeniem finansowym ww. działań stanowi kwota 1000000,00 PLN (jeden milion

złotych) przewidziana w budżecie Gminy na rok 2007 na realizację przedsięwzięcia "Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy", ramach której zostaną sfinansowane działania szczegółowe:

I.Pomoc Techniczna: " Opracowanie projektów technicznych i SIWZ na roboty budowlane Przedsięwzięcia Funduszu Spójności dla Gminy Święta Katarzyna" o szacunkowej wartości 858000,00 PLN ( osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2.Pomoc Techniczna: "Aktualizacja Studium Wykonalności, sporządzenie wniosku do Funduszu Spójności, sporządzenie SIWZ na kontrakty usługowe" o szacunkowej wartości: 98000,00 PLN (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Powyższe działania stanowią pełen zakres aktualizacji dokumentacji projektowej i przetargowej dla realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna" w ramach "Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy". Podane koszty działań szczegółowych są wartościami przybliżonymi.

 

§3

Działania o których mowa jest w paragrafie 2 zostaną sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Święta Katarzyna zgodnie z podpisanym osobnym porozumieniem.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/16/06 - W sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Święta Katarzyna przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna" w ramach "Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż