Uchwała Nr III/15/06 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Siechnicach

 


UCHWAŁA NR III/15/06

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Siechnicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXX / 252 / 05 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Siechnicach oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna” przyjętym przez Radę Gminy Święta Katarzyna uchwałą nr XLIV / 230 / 97 z dnia 16 grudnia 1997 r., Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.     Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Siechnicach, zwaną dalej planem.

2.     Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3.     Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)    Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,

2)    Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział I

 

§ 2.

1.     Plan obejmuje obszar położony w granicach administracyjnych miasta Siechnice.

2.     Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1: 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1.     Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1)     Granica obszaru objętego planem.

2)     Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi podstawowe przeznaczenie terenów.

3)     Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.

4)     Granica strefy ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu od napowietrznej linii elektroenergetycznej.

5)     Granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej, „K” ochrony krajobrazu i „OW” ochrony archeologicznej.

6)     Granica obszaru wymagającego opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

7)     Strefa lokalizacji usług.

8)     Lokalizacje przejść bramowych.

9)     Oznaczenia układu dachów stromych i płaskich-attykowych.

2.     Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają znaczenie informacyjne.

3.     Zmiana nazw własnych i numerów działek oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą, nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.

 

§ 4.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1.     Terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe.

2.     Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

3.     Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi.

4.     Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe lub w określonych przypadkach stanową przeznaczenie dominujące, nie powodujące zwiększonego negatywnego oddziaływania na środowisko i nie wykluczające możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym.

5.     Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania.

6.     Obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie wyznaczające usytuowanie elewacji frontowej budynku mieszkalnego w stosunku do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, przy czym regulacjom tym nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, podesty, schody i okapy; dla budynków gospodarczych i garaży oraz innych towarzyszących wolnostojących obiektów kubaturowych linie te są nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

7.     Nieprzekraczalnych liniach zabudowy- należy przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne zbliżenie ściany frontowej obiektu kubaturowego do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy; na terenach dla których nie zostały określone linie zabudowy należy stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów określone w przepisach odrębnych.

8.     Wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy budynków na działce do powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

9.     Infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji.

10.  Zagospodarowaniu tymczasowym - należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, określonej w planie.

11.  Urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym.

 

Rozdział II

Ustalenia ogólne.

 

§ 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 

1.     W granicach strefy „B" ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1)     Obowiązuje wymóg zachowania historycznego układu zabudowy, należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz kompozycję zieleni.

2)     Nowa zabudowa oraz obiekty przebudowywane i rozbudowywane winny być dostosowane do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać do lokalnej tradycji architektonicznej, nie może ona dominować nad zabudową historyczną.

3)     Ustala się zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych.

4)     Nawierzchnie utwardzone wewnętrznego dziedzińca należy wykonać z zastosowaniem bruku kamiennego.

5)     Wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne w obrębie tej strefy należy uzgadniać z właściwą służbą ochrony zabytków, po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich.

2.     W granicach strefy "K" ochrony krajobrazu obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1)     Należy dążyć do usunięcia elementów dysharmonijnych np. obiektów hodowlanych, ruin budynków gospodarczych i technicznych.

2)     Wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne w obrębie tej strefy należy opiniować z właściwą służbą ochrony zabytków.

3.     W granicach strefy „OW" obserwacji archeologicznych obowiązuje wymóg uzyskania, na wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi, uzgodnienia co do konieczności prowadzenia prac pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

4.   Poza oznaczona na rysunku planu strefą „OW” obserwacji archeologicznych ustala się następujące wymogi konserwatorskie:

1)       Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2)       W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne:

1.     W oznaczonej na rysunku planu strefie ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu (ochronnej) linii elektroenergetycznej, w odległości do 5 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ustala się zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, lokalizacja innych wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci,

2.     W przypadku likwidacji, przełożeniu lub skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 20 kV dopuszcza się możliwość zagospodarowania terenu położonego w zasięgu strefy ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu (ochronnej) oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym terenu.

 

§ 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

 

1.     Ze względu na położenie terenu objętego planem w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320 „Pradolina rzeki Odry” ustala się :

1)  Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych, gruntów oraz wód otwartych (rowów),

2)  Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przechowywania i magazynowania toksycznych środków chemicznych, magazynowania paliw i substancji ropopochodnych, składowania i utylizacji surowców wtórnych oraz odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

2.     W granicach obszaru objętego planem należy uwzględnić zakazy i ograniczenia ustanowione w decyzji nr RLS gw I 053/17/74 z dn. 31 marca 1974 r. wydanej przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ustanawiającej strefy ochronne ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia. Z chwilą ustanowienia w trybie obowiązujących przepisów prawnych nowych warunków zagospodarowania przedmiotowych terenów należy stosować wymagania wprowadzone nowymi przepisami.

 

§ 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej

 

1. Komunikacja:

1)   Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2)   Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach poszczególnych terenów odpowiedniej liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej niż:

a)  2 stanowiska postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny MN, MN/U) – wskaźnik ten uwzględnia również miejsca w garażach zlokalizowanych na terenie posesji,

b)  1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (tereny MW),

c)  1 stanowisko na 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej (na terenach MW, U/MW),

d)  nie mniej niż 2 stanowiska dla funkcji usługowej towarzyszącej podstawowej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (MN/U).

3)  Warunki dotyczące zapewnienia minimalnej liczby miejsc postojowych obsługujących określoną inwestycję uznaje się za spełnione, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów w liniach rozgraniczających ulic publicznych lub w odległości nie większej niż 300 m od terenów zlokalizowanych zostanie nie więcej niż 50% wymaganej liczby miejsc postojowych przypisanych do tej inwestycji.

2.     Infrastruktura techniczna - zasady ogólne:

1)  Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic po uzgodnieniu i za zgodą zarządcy drogi oraz na warunkach określonych w przepisach odrębnych; dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci infrastruktury technicznej przez tereny o innych funkcjach jeżeli wynika to z uwarunkowań technologicznych i nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi.

2)  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

3.     Zaopatrzenie w wodę odbiorców:

Z miejskiej lub zakładowej sieci wodociągowej, przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

4.     Kanalizacja sanitarna:

1)    Odprowadzenie ścieków bytowych systemem kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

2)    Odprowadzenie ścieków bytowych z poszczególnych budynków przyłączami kanalizacji sanitarnej wpiętymi do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3)    Ustala się zakaz stosowania w noworealizowanej zabudowie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) oraz biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.

5.     Kanalizacja deszczowa:

1)      Odprowadzenie wód opadowych z dróg (nawierzchni utwardzonych) kanalizacją deszczową,

2)      Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach poszczególnych działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej,

3)      Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

6. Elektroenergetyka:

1)      Zasilanie odbiorców kablową siecią elektroenergetyczną.

2)      W granicach obszaru objętego planem znajduje się linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN 20 – docelowo przewidziana do skablowania i zmiany przebiegu.

3)      W celu poprawy warunków zasilania w przypadku powstania zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną należy przewidzieć lokalizację stacji transformatorowych na terenach 0105 E.

4)      Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji transformatorowych sytuowanych na terenach własnych inwestorów.

7.  Zaopatrzenie w gaz:

1)     Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłączanie obiektów na zasadach określonych w Prawie Energetycznym,

2)     Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami szczególnymi,

8. Zaopatrzenie w ciepło:

1)     Zaopatrzenie ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w ciepło.

2)     Ciepłociągi należy prowadzić pod ziemią w liniach rozgraniczających ulic lub na terenach inwestorów,

3)     Dopuszcza się zaopatrzenie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z indywidualnych źródeł - należy stosować paliwa niepowodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) lub korzystać ze źródeł odnawialnych.

9. Telekomunikacja:

1)    Kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia nowych abonentów z lokalnej sieci rozdzielczej,

2)    Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający z kolejności rozbudowy obszarów planowanej zabudowy będzie następował staraniem i na koszt operatora sieci.

10. Usuwanie odpadów komunalnych:

Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone w przepisach odrębnych i gminnych.

11. Melioracje:

W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej należy natychmiast powiadomić zarządcę sieci oraz dokonać naprawy układu drenażowego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji.

 

§ 9.

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Dopuszcza się jako zagospodarowanie tymczasowe dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

 

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

 

§ 10.

1.     MN - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

Usługi nieuciążliwe nieprzekraczające 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, lecz nie więcej niż 100 m2; usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w obiektach wolnostojących.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)     W noworealizowanych budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek stosowania dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe); o spadkach 30-450 (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.), z wyłączeniem dachów o mijających się kalenicach; o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej.

2)     W noworealizowanych budynkach gospodarczych lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej zaleca się stosowanie dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º, pokrytych materiałem nawiązującym kolorystyką i fakturą do pokryć dachowych budynków mieszkalnych,

3)     Wysokość noworealizowanej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć                  12 m od poziomu terenu do kalenicy.

4)     Budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funkcji podstawowej oraz wolnostojące obiekty usługowe stanowiące funkcje dopuszczalne nie mogą przekraczać wysokości 6 m licząc od powierzchni terenu (mierzonej przy wejściu lub wjeździe) do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego.

5)     Powierzchnia zabudowy  – maksymalnie 40 % powierzchni terenu.

6)     Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – minimalnie 60 % powierzchni terenu.

4.     Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)     Ustala się zakaz prowadzenia działalności handlu komisowego pojazdami mechanicznymi, usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyjnych), trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych,

2)     Projekt budowlany winien uwzględnić ewentualne oddziaływanie podwyższonego poziomu wód gruntowych na fundamenty i ściany budynków,

3)     Ustala się zakaz realizacji budynków podpiwniczonych, fundamenty i ściany budynków należy wykonywać z materiałów i zastosowaniem technologii chroniących przez zawilgoceniem.

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

6.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)     Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w tym:

a)     6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych.

b)    Odległość okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym usytuowanym od strony terenu sąsiadującego parkingu KS zgodnie z przepisami odrębnymi.

2)     Powierzchnia zabudowy  – maksymalnie 40 % powierzchni terenu.

3)     Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – minimalnie 60 % powierzchni terenu.

4)     Ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów publicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie może przekroczyć 1,5 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.

7.     Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)     Dopuszcza się scalanie istniejących, wydzielonych działek.

2)     Dopuszcza się zmianę istniejących podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania następujących minimalnych powierzchni samodzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę:

a)     dla zabudowy wolnostojącej           =  450 m2,

b)    dla zabudowy bliźniaczej                =  250 m2.

3)     Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

§ 11

1.     MN/U - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)     Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2)     Usługi nieuciążliwe; które mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w odrębnych obiektach wolnostojących.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)     W noworealizowanych budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek stosowania dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe); o spadkach 30-450 (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.), z wyłączeniem dachów o mijających się kalenicach; o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

2)     Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.

3)     Wysokość noworealizowanej zabudowy winna wynosić:

a)     Budynków mieszkalnych – 10 - 12 m od poziomu terenu do kalenicy.

b)    Budynków usługowych – 8 - 10 m od poziomu terenu do kalenicy.

4.     Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)     Ustala się zakaz prowadzenia działalności handlu komisowego pojazdami mechanicznymi, trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych.

2)     Działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

3)     Projekt budowlany winien uwzględnić ewentualne oddziaływanie podwyższonego poziomu wód gruntowych na fundamenty i ściany budynków.

4)     Ustala się zakaz realizacji budynków podpiwniczonych, fundamenty i ściany budynków należy wykonywać z materiałów i zastosowaniem technologii chroniących przez zawilgoceniem.

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

6.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)     Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy KDZ 1/2.

2)     Powierzchnia zabudowy  – maksymalnie 60 % powierzchni terenu.

3)     Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – minimalnie 40 % powierzchni terenu.

4)     Ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów publicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 60 % prześwitów), dopuszcza się stosowanie podmurówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie może przekroczyć 1,5 m.; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.

7.     Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)     Dopuszcza się podział terenu na odrębne działki z zachowaniem minimalnej powierzchni nowowydzielanych działek :

a)     w zabudowie wolnostojącej -  600 m2,

b)    dla zabudowy bliźniaczej -  400 m2.

2)     Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

§ 12.

1.     01 - 09 MW - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)     Usługi nieuciążliwe o charakterze obsługi ludności np. handel detaliczny, gastronomia, rozrywka, kultura itp. - usługi lokalizowane w pomieszczeniach zlokalizowanych co najmniej w parterze budynku.

2)     Usługi nieuciążliwe o charakterze obsługi finansowo-prawnej, usług projektowych, pojedynczych gabinetów lekarskich - usługi lokalizowane w budynku, w miarę potrzeb na poszczególnych kondygnacjach.

3)     W strefach lokalizacji usług oznaczonych na rysunku planu usługi należy realizować co najmniej w parterze budynku i na I piętrze.

4)     Usługi zlokalizowane w budynkach o funkcjach mieszkalno-usługowych wymagają zapewnienia odrębnej dostępności komunikacyjnej niezależnej od części mieszkaniowej.

5)     Istniejąca na dz. nr 547/4 i 547/5 nieruchomość może być wykorzystywana w sposób dotychczasowy a także remontowana do czasu zagospodarowania jej zgodnie z ustaleniami planu.

6)     Ustala się zakaz sytuowania lokali handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2.

7)     Parkingi terenowe i podziemne, chodniki ogólnodostępne.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)     Ustala się następujące geometrie dachów, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

a)     03 MW, część 04 MW, część 06 MW, część 07 MW, część 09 MW - dachy strome o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe); o spadkach 35° - 50° (nie dotyczy lukarn, wykuszów, zadaszeń wejść do budynku itp.).

b)    05 MW - dachy strome o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe); o spadkach 35° - 45° (nie dotyczy lukarn, wykuszów, zadaszeń wejść do budynku itp.)

c)     01 MW, 02 MW, część 04 MW, część 06 MW, część 07 MW, 08 MW, część 09 MW - dachy płaskie, wieńczone ściankami attykowymi wokół całej powierzchni dachu (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu).

2)     Pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną

3)     Wysokość zabudowy:

a)     01 MW, 02 MW, część 04 MW, część 06 MW, część 07 MW, 08 MW, część 09 MW – dachy płaskie - 16 m od poziomu terenu do górnej krawędzi ścianki attykowej, 4 kondygnacje nadziemne.

b)    03 MW, część 04 MW, 05 MW, część 06 MW – przy zastosowaniu dachu stromego - 16 m od poziomu terenu do kalenicy, nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne.

c)     część 07 MW, część 09 MW – przy zastosowaniu dachu stromego - 14 m od poziomu terenu do kalenicy, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne.

d)    w granicach terenu 08 MW i 09 MW – dopuszcza się realizację 5 kondygnacji nadziemnej o charakterze dominanty architektonicznej na powierzchni nie przekraczającej 25 % powierzchni rzutu budynku.

4)     Ustala się jako nieprzekraczalny poziom zerowy parterów budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie wyżej niż 122 m n.p.m. (z wyłączeniem zabudowy na terenach MN, MN/U i UKr,).

5)     Kalenice budynków należy projektować jako równoległe do linii zabudowy.

6)     Istniejące budynki znajdujące się w złym stanie technicznym, które nie mogą być adaptowane na budynki mieszkalne, należy wyburzyć a na ich miejsce wybudować nowe dostosowując do wyznaczonych w planie obowiązujących linii zabudowy.

7)     Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na mieszkalne.

8)     Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów usługowych oraz indywidualnych (pojedynczych) budynków gospodarczych i garaży.

9)     Ustala się zakaz sytuowania na ścianach frontowych klimatyzatorów i anten satelitarnych oraz nadajników telefonii komórkowej, z wyjątkiem anten zbiorczych oraz elementów reklamowych naściennych i wolnostojących.

10)  Na terenach 02 i 09 MW należy przewidzieć wykonanie przejść bramowych (tylko ruch pieszy oraz jako przejazd pożarowy) o szerokości w świetle nie mniej niż 12,0 m i wysokości w świetle 3,5 – 4,5 m.

11)  Dopuszcza się połączenie terenów 08 i 09 MW łącznikiem nad drogą dojazdową 08 KDD 1/2.

4.     Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)     Projekt budowlany zabudowy winien uwzględnić ewentualne oddziaływanie podwyższonego poziomu wód gruntowych na fundamenty i ściany budynków,

2)     Fundamenty i ściany budynków należy wykonywać z materiałów i zastosowaniem technologii chroniących przez zawilgoceniem.

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

6.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)     Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

2)     Wysokość parterów przeznaczonych na funkcje usługowe: 3,5 – 4,0 m,

3)     Powierzchnia zabudowy:

a)     01, 02, 03, 04, 05 MW – maksymalnie 60 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

b)    06, 07, 08, 09 MW – maksymalnie 75 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

4)     Powierzchnia terenów czynnych biologicznie:

a)     01, 02, 03, 04, 05 MW – minimalnie 40 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję

b)    06, 07, 08, 09 MW - minimalnie 25 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję

5)     Ustala się zakaz realizacji trwałych ogrodzeń od strony ulic i terenów publicznych, dopuszcza się nasadzenia żywopłotu wzdłuż granic, nasadzenia nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

 

§ 13.

1.     U/MW - przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  Usługi kultury, oświaty, ochrony zdrowia itp.

2)  Handel detaliczny, gastronomia, rozrywka itp.

3)  Administracja publiczna i specjalistyczna, biura, obsługa bankowa, poczta, usługi dla mieszkańców itp.

4)  Ustala się zakaz sytuowania lokali handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej         2000 m2.

5)  Lokale mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej, powyżej I kondygnacji.

6)  Parkingi podziemne, chodniki ogólnodostępne.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  Geometria dachów - dachy płaskie, wieńczone ściankami attykowymi wokół całej powierzchni dachu.

2)  Wysokość zabudowy - maksymalnie 16 m od poziomu terenu do attyki, 3-4 kondygnacje nadziemne, z subdominantą na narożniku zabudowy od ul Kościelnej – lokalne podwyższenie do 5 kondygnacji, maksymalnie 20m.

3)  Wysokość parterów przeznaczonych na funkcje usługowe 3,5 – 4,0 m) w świetle pomieszczeń.

4)  Usytuowanie posadzki parterów przeznaczonych na funkcje usługowe, nie wyżej niż 0,10m nad poziom przyległego placu ogólnomiejskiego KPZ.

5)  Ustala się zakaz sytuowania na ścianach klimatyzatorów i anten satelitarnych oraz nadajników telefonii komórkowej, z wyjątkiem anten zbiorczych oraz elementów reklamowych naściennych i wolnostojących.

6)  Należy przewidzieć wykonanie przejścia bramowego (tylko ruch pieszy oraz jako przejazd pożarowy) o szerokości w świetle nie mniej niż 12,0 m i wysokości w świetle 3,5 – 4,5 m.

4.     Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)  Projekt budowlany zabudowy winien uwzględnić ewentualne oddziaływanie podwyższonego poziomu wód gruntowych na fundamenty i ściany budynków,

2)  Fundamenty i ściany budynków należy wykonywać z materiałów i zastosowaniem technologii chroniących przed zawilgoceniem.

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

6.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  Ustala się obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

2)  Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

3)  Dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio na granicy z terenem KPZ.

4)  Funkcje usługowe należy lokalizować w parterach budynków i na I piętrzę; wysokość parterów przeznaczonych na funkcje usługowe 3,5 – 4,0 m w świetle pomieszczeń.

5)  Dojścia i dojazdy zaopatrzenia usług od strony drogi dojazdowej KDD 1/2.

6)  Ustala się zakaz realizacji trwałych ogrodzeń od strony ulic i terenów publicznych, dopuszcza się nasadzenia żywopłotu wzdłuż granic, nasadzenia nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

7.     Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

Teren U/MW znajduje się w granicach obszaru objętego obowiązkiem opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obejmującej zagospodarowanie terenów obejmujących plac ogólnomiejski KPZ i tereny przyległe, ze szczególnym uwzględnieniem spójnych rozwiązań w zakresie wykonania nawierzchni oraz detalu elementów wyposażenia i małej architektury (np. latarnie, kosze na odpadki itp.).

 

 

§ 14.

1.     UK - przeznaczenie podstawowe – teren usług kultury, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)       Administracja publiczna i specjalistyczna, biura, poczta, obsługa bankowa itp.

2)       Parkingi podziemne (lokalizowane w obrębie kwartału lub w podziemiach budynku).

3)       Handel detaliczny, gastronomia, usługi dla mieszkańców itp.

4)       Ustala się zakaz sytuowania lokali handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej         2000 m2.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       Geometria dachów - dachy płaskie, wieńczone ściankami attykowymi wokół całej powierzchni dachu.

2)       Wysokość zabudowy - maksymalnie 18m od poziomu terenu do attyki, 3 - 4 kondygnacje nadziemne.

3)       Wysokość parterów przeznaczonych na funkcje usługowe min. 4,0 m.

4)       Usytuowanie posadzki parterów przeznaczonych na funkcje usługowe, nie wyżej niż 0,10m nad poziom przyległego placu ogólnomiejskiego KPZ.

5)       Ustala się zakaz sytuowania na ścianach klimatyzatorów i anten satelitarnych oraz nadajników telefonii komórkowej, z wyjątkiem anten zbiorczych oraz naściennych elementów reklamowych oraz tablic i plansz informacyjnych.

6)       Należy przewidzieć wykonanie przejścia bramowego (tylko ruch pieszy oraz jako przejazd pożarowy) o szerokości w świetle nie mniej niż 18,0m i wysokości w świetle nie mniej niż 7,0m.

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

5.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)       Ustala się obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

2)       Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

3)       Dopuszcza się lokalizację budynku na granicy z terenem KPZ.

4)       Ustala się zakaz realizacji trwałych ogrodzeń od strony ulic i terenów publicznych, dopuszcza się nasadzenia żywopłotu wzdłuż granic, nasadzenia nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6.     Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

Teren UK znajduje się w granicach obszaru objętego obowiązkiem opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obejmującej zagospodarowanie terenów obejmujących plac ogólnomiejski KPZ i tereny przyległe, ze szczególnym uwzględnieniem spójnych rozwiązań w zakresie wykonania nawierzchni oraz detalu elementów wyposażenia i małej architektury (np. latarnie, kosze na odpadki itp.).

 

§ 15.

1.     UP - przeznaczenie podstawowe – teren usług publicznych, z urządzeniami towarzyszącymi.

Administracja publiczna i specjalistyczna, biura, poczta, obsługa bankowa itp.

Parkingi podziemne (lokalizowane w obrębie kwartału lub w podziemiach budynku).

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  Handel detaliczny, gastronomia, usługi dla mieszkańców itp.

2)  Biura, obsługa bankowa itp.

3)  Ustala się zakaz sytuowania lokali handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej         2000 m2.

4)  Parking podziemny.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  Geometria dachów - dachy płaskie, wieńczone ściankami attykowymi wokół całej powierzchni dachu.

2)  Wysokość zabudowy:

a)     Maksymalnie 18 m od poziomu terenu do attyki, 3 - 4 kondygnacje nadziemne.

b)    Ustala się realizację dominanty architektonicznej – wieży o wysokości maksymalnie       28 m od poziomu terenu do wierzchołka wieży.

3)   Wysokość parterów przeznaczonych na funkcje usługowe min. 4,0 m.

4)   Usytuowanie posadzki parterów przeznaczonych na funkcje usługowe, nie wyżej niż 0,10m nad poziom przyległego placu ogólnomiejskiego KPZ.

5)   Ustala się zakaz sytuowania na ścianach klimatyzatorów i anten satelitarnych oraz nadajników telefonii komórkowej, z wyjątkiem anten zbiorczych oraz naściennych elementów reklamowych oraz tablic i plansz informacyjnych.

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

5.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)   Ustala się obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

2)   Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

3)   Dopuszcza się lokalizację budynku na granicy z terenem KPZ.

4)   Ustala się zakaz realizacji trwałych ogrodzeń od strony ulic i terenów publicznych, dopuszcza się nasadzenia żywopłotu wzdłuż granic, nasadzenia nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6.     Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

Teren UP znajduje się w granicach obszaru objętego obowiązkiem opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obejmującej zagospodarowanie terenów obejmujących plac ogólnomiejski KPZ i tereny przyległe, ze szczególnym uwzględnieniem spójnych rozwiązań w zakresie wykonania nawierzchni oraz detalu elementów wyposażenia i małej architektury (np. latarnie, kosze na odpadki itp.).

 

§ 16.

1.     UKr - przeznaczenie podstawowe – teren obiektów kultu religijnego, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (mieszkanie funkcyjne)

2)  Administracja parafialna.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  Nie ustala się szczególnych wymagań odnośnie formy i rodzaju pokrycia dachu.

2)  Wysokość zabudowy:

3)  Maksymalnie 12 m od poziomu terenu do kalenicy, ograniczenie wysokości zabudowy nie dotyczy obiektu dzwonnicy wolnostojącej lub dobudowanej do istniejącego obiektu kultu religijnego.

4)  Teren UKr we fragmencie  znajduje się w granicach obszaru objętego obowiązkiem opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obejmującej zagospodarowanie terenów obejmujących publiczny plac miejski KPZ i tereny przyległe, ze szczególnym uwzględnieniem spójnych rozwiązań w zakresie wykonania nawierzchni oraz detalu elementów wyposażenia i małej architektury (np. latarnie, kosze na odpadki itp.).

5)  Ustala się zakaz realizacji trwałych ogrodzeń od strony ulic i terenów publicznych, dopuszcza się nasadzenia żywopłotu wzdłuż granic, nasadzenia nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

 

§ 17.

1.     UZ - przeznaczenie podstawowe – teren usług opieki zdrowotnej, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  Administracja, biura, obsługa bankowa itp. – dopuszczalne jako funkcja dominująca.

2)  Parking podziemny (zlokalizowany w podziemiach budynku).

3)  Lokale mieszkalne – stanowiące nie więcej niż 25 % powierzchni użytkowej budynku.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  Geometria dachów - dachy o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe) lub płaskie; dachy strome o spadkach 35° - 50° (nie dotyczy lukarn, wykuszów, zadaszeń wejść do budynku itp.).

2)  Wysokość zabudowy - maksymalnie 13 m od poziomu terenu do kalenicy lub attyki, 3 kondygnacje nadziemne.

3)  Kalenice budynków należy projektować jako równoległe do linii zabudowy.

4)  Pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną, dopuszcza się zastosowanie blach z metali kolorowych, np. miedź, tytan-cynk itp.

5)  Ustala się zakaz sytuowania na ścianach klimatyzatorów i anten satelitarnych oraz nadajników telefonii komórkowej, z wyjątkiem anten zbiorczych oraz naściennych elementów reklamowych oraz tablic i plansz informacyjnych.

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

5.     Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  Ustala się obowiązujące linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

2)  Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

3)  Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – minimalnie 30 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

 

§ 18.

1.     01 – 05 KS - przeznaczenie podstawowe – tereny parkingów.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  Obiekty małej architektury, pomniki, fontanny itp

2)  Sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

3)  Na terenie 03 KS dopuszcza się lokalizację stałych garaży kubaturowych,

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)     Dopuszcza się realizację parkingów z kondygnacjami podziemnymi.

2)     Należy uwzględnić wskaźnik wynoszący minimum 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych.

3)     Teren 04 KS znajduje się w granicach obszaru objętego obowiązkiem opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obejmującej zagospodarowanie terenów obejmujących publiczny plac miejski KPZ i tereny przyległe, ze szczególnym uwzględnieniem spójnych rozwiązań w zakresie wykonania nawierzchni oraz detalu elementów wyposażenia i małej architektury (np. latarnie, kosze na odpadki itp.).

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

 

 

§ 19.

1.     Op - przeznaczenie podstawowetereny urządzeń infrastruktury komunalnej (przepompownia ścieków).

W przypadku odstąpienia od realizacji przepompowni dopuszcza się włączenie do sąsiadującego terenu.

2.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

 

§ 20.

1.     01 – 05 E - przeznaczenie podstawowetereny urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe).

W przypadku odstąpienia od realizacji stacji transformatorowej dopuszcza się włączenie do sąsiadującego terenu.

2.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

 

§ 21.

1.     ZP - przeznaczenie podstawowe – teren zieleni urządzonej, ogólnodostępnej o charakterze publicznym.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)     Obiekty małej architektury, pomniki, fontanny itp

2)     Ścieżki rowerowe.

3)     Sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

4)     Parking podziemny.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)     Dopuszcza się możliwość utwardzenia maksymalnie 30% powierzchni terenu.

2)     Zaleca się wykonanie nawierzchni utwardzonych przy użyciu naturalnych elementów kamiennych, wielkowymiarowych i małowymiarowych

3)     Teren ZP znajduje się w granicach obszaru objętego obowiązkiem opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obejmującej zagospodarowanie terenów obejmujących publiczny plac miejski KPZ i tereny przyległe, ze szczególnym uwzględnieniem spójnych rozwiązań w zakresie wykonania nawierzchni oraz detalu elementów wyposażenia i małej architektury (np. latarnie, kosze na odpadki itp.).

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

 

§ 22.

1.     KPZ - przeznaczenie podstawowe – teren publicznego placu miejskiego.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)  Obiekty małej architektury, pomniki, fontanny itp.

2)  Małe obiekty handlowe i gastronomiczne, niezwiązane trwale z gruntem o maksymalnej powierzchni zabudowy do 30 m2,o charakterze sezonowym.

3)  Ścieżki rowerowe.

4)  Parking podziemny.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)   Obiekty handlu i gastronomii parterowe, o maksymalnej wysokości do 3 m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego.

2)   Obiekty handlu i gastronomii mogą zajmować maksymalnie 20% powierzchni terenu.

3)   Dopuszcza się możliwość zabudowy utwardzonymi nawierzchniami stanowiącymi maksymalnie 90% terenu.

4)   Należy wprowadzić elementy zieleni dekoracyjnej podkreślające układ urbanistyczny placu ogólnomiejskiego, maksymalnie na 20% powierzchni placu.

5)   Zaleca się wykonanie nawierzchni placu przy użyciu naturalnych elementów kamiennych, wielkowymiarowych i małowymiarowych;

6)   Obszar objęty obowiązkiem opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obejmującej zagospodarowanie terenów obejmujących publiczny plac miejski KPZ i tereny przyległe, ze szczególnym uwzględnieniem spójnych rozwiązań w zakresie wykonania nawierzchni oraz detalu elementów wyposażenia i małej architektury (np. latarnie, kosze na odpadki itp.).

4.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Obowiązują ustalenia § 5.

 

§ 23.

1.     KDZ 1/2 - przeznaczenie podstawowe – ulica zbiorcza, z urządzeniami towarzyszącymi.

2.     Przeznaczenie dopuszczalne:

1)     Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona,

2)     Dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokalizację urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych z podziemną infrastrukturą techniczną przy liniach rozgraniczających ulicy lub na terenie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń nie może powodować ograniczenia widoczności, powodować zagrożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poruszanie się po chodnikach.

3.     Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)     Ustala si

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/15/06 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Siechnicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż