Budżet gminy 2004

 


 

Uchwała nr XVII/137/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 18  marca 2004 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2004

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 116 ust. 4, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  62, poz. 627 ze zmianami)  Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 - 28 013 061 zł

w tym:

1) dochody własne - 19 382 216 zł

z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 - 160 000 zł

2) subwencja ogólna - 5 151 819 zł

3) dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7 - 775 276 zł

4) dotacje na zadania inwestycyjne  - 2 703 750 zł

II. Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 - 28 149 837 zł

w tym:

1) wydatki bieżące - 18 599 837 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 - 8 733 145 zł

- wydatki na obsługę długu -  970 000 zł

- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 -  224 701 zł

- środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych

zgodnie z załącznikiem nr 10 - 20 000 zł

2) wydatki majątkowe - 9  550 000 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym - 9  550 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 136 776 zł

§ 2

 1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  w wysokości 2 000 000 zł nastąpi z  dochodów  własnych gminy.
 2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2 136 776 zł  będą:
 • pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 240 000 zł,
 • pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości   1 125 000 zł,
 • wolne środki finansowe w wysokości 771 776 zł.  
 1. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego na 2004 rok przedstawia  załącznik nr 4.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości  775 276 zł  zgodnie z załącznikiem nr  7.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

§ 5

 1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8.
 2. Plany przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik nr 11.
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 38 304 zł przedstawia załącznik nr 12.
 4. Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
  w wysokości 155 000 zł przedstawia załącznik nr 13.
 5. Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości  1 315 544 zł przedstawia załącznik nr 14.
 6. Prognozę kwoty długu na rok 2004 i lata następne przedstawia załącznik nr 15.
 7. Wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik nr 16.

§ 6

 1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 000 000 zł zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
 2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.
 3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł nie objętych wydatkami roku budżetowego, które będą skutkować na wysokość wydatków   budżetowych w latach następnych.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

 1. dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
 2. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych,
 3. zaciągania długu w wysokości 1 365 000 oraz do spłat zobowiązań Gminy w wysokości 2 000 000 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold  Gomułkiewicz

 


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet gminy 2004
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2008 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż